Settings > Video Settings

Video Settings
Nastavení videa

Tato možnost slouží k nastavení způsobu přehrávání disků Blu-ray Disc (disků BD) nebo disků DVD.

BD Menu Language
Jazyk nabídky disku BD

Nastavení jazyka nabídky disků BD.

BD Audio Language
Jazyk zvuku disku BD

Nastavení jazyka zvuku disků BD.

BD Subtitle Language
Jazyk titulků disku BD

Nastavení jazyka titulků disků BD.

BD Internet Connection
Disky BD - připojení k internetu

Vyberte, zda se systém PS3™ během přehrávání disků BD připojuje k internetu, či nikoli. Toto nastavení platí pouze pro disky BD podporující Profile 2.0 (BD-LIVE).

Confirm
Potvrdit
Nastaví systém tak, že se před připojením k internetu zobrazí žádost o potvrzení.
Allow
Povolit
Nastaví systém tak, že se připojuje k internetu bez potvrzení.

DVD Menu Language
Jazyk nabídky disku DVD

Nastavení jazyka nabídky disků DVD.

DVD Audio Language
Jazyk zvuku disku DVD

Nastavení jazyka zvuku disků DVD.

DVD Subtitle Language
Jazyk titulků disku DVD

Nastavení jazyka titulků disků DVD.

BD / DVD Cinema Conversion
Převod na kino BD / DVD

Nastaví způsob přehrávání video obsahu nahraného v prokládaném formátu. Video obsah může zahrnovat video materiál (televizní vysílání nebo sportovní programy), filmový materiál (filmy) nebo animovaný materiál (kreslené filmy v televizním vysílání). Nastavte typ video obsahu, který se má přehrát. Ve většině případů vyberte nastavení [Automatic].

Automatic
Automatické
Toto nastavení zjistí rozdíl mezi video materiálem, filmovým a animovaným materiálem automaticky a vybere nejlepší režim převodu pro jednotlivé materiály.
Video Video vždy přehrává v režimu převodu video materiálu.

Tuto možnost nastavte, nezlepší-li se při nastavení [Automatic] kvalita obrazu.

Rada

V případě disků Blu-ray Disc je tato funkce dostupná pouze při přehrávání disků nahraných ve formátu BDAV. BDAV je zkratka formátu Blu-ray Disc video. Obecně platí, že je-li video obsah nahrán na médium BD-R nebo BD-RE pomocí rekordéru pro disky Blu-ray Disc, je obsah nahrán ve formátu BDAV. Tuto funkci nelze využít u video obsahu nahraného ve formátu BDMV, což platí i pro většinu komerčně dostupného BD video softwaru (BD-ROM), jenž je v současnosti na trhu.

DVD Wide Display
Širokoúhlé zobrazení disku DVD

Nastavení velikosti obrazu na obrazovce pro disky DVD. Toto nastavení je aktivní pouze v případě, že je typ televizoru v nabídce (Settings) > (Display Settings) > [Video Output Settings] nastaven na možnost [4:3].

Pan and Scan
Vyplnění obrazovky ořezáním obrazu
Nastavení zobrazení obrazu tak, aby vyplnil televizní obrazovku pomocí odříznutí horní a dolní, popřípadě levé a pravé části obrazu.
Letterbox
Původní poměr
Nastavení zobrazení obrazu v původním poměru stran. V horní a dolní části obrazu se zobrazují černé okraje.

BD / DVD Upscaler
Navýšení rozlišení BD / DVD

Umožňuje nastavit při přehrávání disků BD či DVD výstup pomocí funkce upscale. Technika upscale umožňuje povolit konvertování video obsahu, aby mohl být zobrazen ve vyšším než původním rozlišení. Povolením výstupu pomocí funkce upscale lze přehrávat video obsah ve vyšším rozlišení.

Off
Vypnuto
Výstup pomocí funkce upscale je vypnutý.
Double Scale*1
Dvojnásobné měřítko*1
Povolení funkce upscale a zobrazení ve dvojnásobné vodorovné i svislé velikosti.
Normal
Normální
Povolení funkce upscale a zobrazení videa ve velikosti, která se shoduje s velikostí obrazovky.
Full Screen*2
Celá obrazovka*2
Povolení funkce upscale a zobrazení videa na celou velikost obrazovky roztažením obrazu.
*1

Tuto možnost lze využít, pouze když je přehrávané video v rozlišení SD a nastavení video výstupu systému PS3™ činí 1080p nebo 1080i.

*2

Poměr stran video obsahu může být v některých případech změněn.

Rady

 • Chcete-li použít tuto funkci, musí být k systému připojen pomocí kabelu HDMI nebo komponentního kabelu AV televizor, kompatibilní s vstupem a výstupem v rozlišení HD. Výstup videa systému PS3™ musí být zároveň nastaven na hodnotu 1080p, 1080i nebo 720p.
 • Přehráváte-li obsah disku DVD, který je vybavený ochranou autorských práv (např. obsah běžně dostupného disku formátu DVD-Video) a chcete povolit pro video obsah funkci upscale, musíte mít k dispozici kabel HDMI.
 • V případě disků Blu-ray Disc lze tuto funkci využít, pouze když je disk nahrán ve formátu BDAV. BDAV je zkratka formátu Blu-ray Disc video. Obecně platí, že je-li video obsah nahrán na médium BD-R nebo BD-RE pomocí rekordéru pro disky Blu-ray Disc, je obsah nahrán ve formátu BDAV. Tuto funkci nelze využít u video obsahu nahraného ve formátu BDMV. Většina komerčně dostupných médií BD-ROM dostupných v současnosti na trhu je nahrána ve formátu BDMV.
 • Dojde-li ke snížení kvality obrazu nebo se po zapnutí funkce upscale obraz nezobrazuje správně, nastavte funkci upscale na hodnotu [Off].

BD / DVD Video Output Format (HDMI)
Formát výstupu videa disku BD / DVD (HDMI)

Umožňuje vybrat při přehrávání disku BD nebo DVD použitý formát výstupu videa. Tuto možnost použijte, je-li systém připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI. Upravte nastavení podle potřeb používaného televizoru.

Automatic
Automatické
Slouží k automatickému výběru nejlepšího výstupního formátu videa pro používaný televizor.
RGB Umožňuje výstup ve formátu RGB.
Y  Pb / Cb  Pr / Cr
Y  Pb / Cb  Pr / Cr
Umožňuje výstup ve formátu Y  Pb / Cb  Pr / Cr.

BD 1080p 24 Hz Output (HDMI)
Výstup BD 1080p 24 Hz (HDMI)

Umožňuje nastavit použití režimu výstupu videa 1080p 24 Hz pro video z disku BD. Tuto možnost použijte, je-li systém připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI. Upravte nastavení podle potřeb používaného televizoru.

Automatic
Automatické
Umožňuje automaticky přepnout režim výstupu videa na formát, který používá připojený televizor.
Off
Vypnuto
Nastavení výstupu na maximální rozlišení, které bylo vybráno v nastavení výstupu videa systému PS3™. (Výstup videa nebude zobrazen v nastavení 1080p 24 Hz.)
On
Zapnuto
Umožňuje nastavit výstup videa z disku BD, které bylo zaznamenáno v režimu 1080p 24 Hz přímo na režim 1080p 24 Hz.

Rady

 • Používaný televizor nebo zesilovač (přijímač) AV musí podporovat režim videa 1080p 24 Hz. Podrobné údaje naleznete v pokynech dodaných s příslušným zařízením.
 • Disk Blu-ray (BD), který chcete přehrávat, musí také podporovat režim videa 1080p 24 Hz. Ve většině případů je video pro běžně dostupné disky BD software videa (disky BD-ROM) zaznamenáváno v rozlišení 1080p 24 Hz. Jako režim nahrávání se pro toto video zobrazuje režim „1080p“.
 • Neshoduje-li se nastavení výstupu videa s použitým televizorem, při změně rozlišení se může stát, že se video nebude na obrazovce zobrazovat. Nastavení však po chvíli obnoví původní rozlišení. Nezobrazuje-li se na obrazovce žádný obraz déle než 30 sekund, vypněte systém a poté ho znovu zapněte.
 • Nezobrazuje-li se při nastavení na hodnotu [Automatic] nebo [On] video správně, nastavte nastavení na hodnotu [Off].

BD / DVD Dynamic Range Control
Řízení dynamického rozsahu disků BD / DVD

Aktivuje, nebo deaktivuje funkci řízení dynamického rozsahu při přehrávání disků BD nebo DVD obsahujících zvuk nahraný ve formátu Dolby (Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD) na systému PS3™. Toto nastavení se používá pouze tehdy, když je jako formát výstupu zvuku zvolen formát Linear PCM audio.

Automatic
Automaticky
Zapíná a vypíná funkci automaticky.
Off
Vypnuto
Deaktivuje řízení dynamického rozsahu.
On
Zapnuto
Aktivuje řízení dynamického rozsahu.

Rady

 • Chcete-li použít tuto funkci při přehrávání zvuku přes kabel HDMI, musíte vybrat položku [Linear PCM] v kategorii (Settings) > (Video Settings) > [BD / DVD Audio Output Format (HDMI)].
 • Chcete-li použít tuto funkci při přehrávání zvuku přes optický digitální kabel, musíte provést následující:
 • - Přehrávání disku BD: vyberte [Linear PCM] v kategorii (Settings) > (Video Settings) > [BD Audio Output Format (Optical Digital)].
 • - Přehrávání disku DVD: zrušte výběr položky [Dolby Digital 5.1 Ch.] v kategorii (Settings) > (Sound Settings) > [Audio Output Settings] > [Digital Out (Optical)].

BD / DVD Audio Output Format (HDMI)
Formát výstupu zvuku disku BD / DVD (HDMI)

Umožňuje nastavit formát výstupu zvuku, který se má použít při přehrávání disku BD nebo DVD, obsahujícího zvuk zaznamenaný ve formátu Dolby Digital nebo DTS. Toto nastavení se používá, je-li výstupní zvukové zařízení připojeno k systému pomocí kabelu HDMI.

Bitstream Umožňuje nastavit zvuku tak, že je priorita přidělena původnímu digitálnímu signálu.
Linear PCM
Lineární PCM
Nastavení výstupu zvuku pomocí konverze digitálního signálu do formátu Linear PCM (Lineární PCM).

Rada

Je-li vybrána možnost [Bitstream], mohou být z výstupu vyloučeny některé části zvukového obsahu.

BD Audio Output Format (Optical Digital)
Formát výstupu zvuku disku BD (optický digitální)

Umožňuje nastavit formát výstupu zvuku, který se má použít při přehrávání disku BD, obsahujícího zvuk zaznamenaný ve formátu Dolby Digital nebo DTS. Toto nastavení se používá, je-li výstupní zvukové zařízení připojeno k systému pomocí optického digitálního kabelu.

Bitstream Umožňuje nastavit zvuku tak, že je priorita přidělena původnímu digitálnímu signálu.
Linear PCM
Lineární PCM
Nastavení výstupu zvuku pomocí konverze digitálního signálu do formátu Linear PCM (Lineární PCM).

Rada

Je-li vybrána možnost [Bitstream], mohou být z výstupu vyloučeny některé části zvukového obsahu.

Sequential Playback
Sekvenční přehrávání

Nastaví systém PS3™ pro sekvenční přehrávání více souborů videa, které jsou uloženy na pevném disku či paměťovém médiu.

Off
Vypnuto
Nastaví tak, aby neprobíhalo sekvenční přehrávání.
On
Zapnuto
Nastaví tak, aby probíhalo sekvenční přehrávání.

Rada

Tato funkce není k dispozici u některých typů video obsahu, například u obsahu omezeným rodičovským zámkem nebo u zapůjčeného obsahu s omezeným obdobím přehrávání staženého z PlayStation®Store. Systém PS3™ tyto typy obsahu přeskočí a bude přehrávat následující video v pořadí.

50 Hz Video Output
Video výstup 50 Hz

Tato možnost je dostupná pouze u systémů PS3™, prodávaných v Evropě. Tuto možnost nastavte, když chcete použít výstup 50 Hz u obsahu v HD rozlišení, který je nahrán při 50 Hz. Toto nastavení platí pouze pro video obsah, který je uložen na pevném disku nebo paměťovém médiu.

Automatic
Automaticky
Upraví způsob přehrávání tak, aby použil výstupní frekvenci PS3™ (59,94 Hz), bez ohledu na frekvenci použitou pro nahrání obsahu.
50 Hz Přehrává video obsah buď ve frekvenci 50 Hz nebo 59,94 Hz, podle frekvence použité pro nahrání obsahu.

Rada

Když je tato možnost nastavena na [50 Hz], může obrazovka blikat nebo být deformována, vždy když dochází ke změně frekvence.

Settings > Video Settings