Nastavení > Nastavení videa

Video Settings (Nastavení videa)

Upravujte nastavení přehrávání disků BD (Blu-ray Disc), DVD nebo videosouborů.

BD - Menu Language (Jazyk nabídky disku BD)

Nastavení jazyka nabídky u disků BD.

BD - Audio Language (Jazyk zvuku disku BD)

Nastavení jazyka zvuku u disků BD.

BD - Subtitle Language (Jazyk titulků disku BD)

Nastavení jazyka titulků u disků BD.

BD - Internet Connection (Disky BD – připojení k internetu)

Vyberte, zda se má systém PS3™ připojit během přehrávání disků BD k internetu. Toto nastavení se vztahuje pouze na disky BD, které podporují funkci Profile 2.0 (BD-LIVE).

Confirm (Potvrdit) Nastaví systém tak, že se před připojením k internetu zobrazí žádost o potvrzení.
Allow (Povolit) Nastaví systém tak, že se připojuje k internetu bez potvrzení.

DVD - Menu Language (Jazyk nabídky disku DVD)

Nastavení jazyka nabídky u disků DVD.

DVD - Audio Language (Jazyk zvuku disku DVD)

Nastavení jazyka zvuku u disků DVD.

DVD - Subtitle Language (Jazyk titulků disku DVD)

Nastavení jazyka titulků u disků DVD.

Closed Captions (Skryté titulky)

Nastavte, zda se mají zobrazit skryté titulky. Toto nastavení je dostupné pouze v systémech PS3™ prodávaných v Severní Americe.

Off (Vypnuto) Zruší zobrazování skrytých titulků.
On (Zapnuto) Nastaví zobrazování skrytých titulků.

Rada

Chcete-li zobrazit skryté titulky, stiskněte během přehrávání obsahu pod položkou (Video) tlačítko trojúhelníček a vyberte na ovládacím panelu možnost [Subtitle Options] [Možnosti titulků].

Closed Captions Settings (Nastavení skrytých titulků)

Nastavte možnost [Display Closed Captions as Specified by Content] [Zobrazit skryté titulky podle nastavení obsahu] na hodnotu [Off] [Vypnuto] a upravte rozšířené nastavení pro metodu zobrazování. Tato funkce je dostupná pouze v systémech PS3™ prodávaných v Severní Americe.

BD / DVD - Cinema Conversion (Převod na kino BD/DVD)

Nastavení metody přehrávání videoobsahu uloženého v prokládaném formátu. Videoobsah může zahrnovat videomateriály (pořady nebo sportovní programy v televizoru), filmové materiály (filmy) nebo animované materiály (kreslené programy v televizoru). Nastavte typ přehrávaného videoobsahu. Ve většině případů nastavte možnost [Automatic] [Automaticky].

Automatic (Automaticky) Toto nastavení automaticky zjistí rozdíl mezi videomateriálem, filmovým a animovaným materiálem a vybere nejlepší režim převodu pro jednotlivé materiály.
Video Video vždy přehrává v režimu převodu videomateriálu.

Tuto možnost nastavte, nezlepší-li se při nastavení hodnoty [Automatic] [Automaticky] kvalita obrazu.

DVD - Wide Display (Širokoúhlé zobrazení disku DVD)

Nastavení velikosti obrazu na obrazovce u disků DVD. Toto nastavení je aktivní, pouze když je typ televizoru pod položkou (Settings) (Nastavení) > (Display Settings) (Nastavení zobrazení) > [Video Output Settings] [Nastavení výstupu videa] nastaven na hodnotu [4:3].

Pan and Scan (Vyplnění obrazovky ořezáním obrazu) Nastavení zobrazení obrazu tak, aby vyplnil televizní obrazovku pomocí odříznutí horní a dolní, popřípadě levé a pravé části obrazu.
Letterbox (Původní poměr) Nastavení zobrazení obrazu v původním poměru stran; v horní a dolní části obrazu se zobrazují černé okraje.

BD / DVD - Upscaler (Navýšení rozlišení disků BD/DVD)

Upravte nastavení pro výstup s vyšším rozlišením při přehrávání disků BD nebo DVD. Navýšení rozlišení je technika, pomocí které lze převést videoobsah tak, aby mohl být zobrazen ve vyšším než původním rozlišení. Povolením výstupu s vyšším rozlišením lze videoobsah přehrávat ve vyšším rozlišením.

Off (Vypnuto) Nastavení deaktivace výstupu s vyšším rozlišením.
Double Scale (Dvojnásobné měřítko)*1 Nastavení zvětšení rozlišení a zobrazení v dvojnásobné vodorovné a svislé velikosti.
Normal (Normální) Nastavení zvětšení rozlišení a zobrazení ve velikosti, která odpovídá velikosti obrazovky.
Full Screen (Celá obrazovka)*2 Nastavení zvětšení rozlišení a zobrazení na celé obrazovce roztažením obrazu.
*1

Tuto možnost lze použít pouze když se video přehrává v rozlišení SD a nastavení výstupu videa systému PS3™ je nastaveno na rozlišení 1080p nebo 1080i.

*2

Poměry stran videoobsahu se mohou u některého obsahu změnit.

Rady

 • Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor kompatibilní se vstupem HD a výstup musí být připojen pomocí kabelu HDMI nebo komponentního AV kabelu. Zároveň musí být nastavení výstupu videa systému PS3™ nastaveno na rozlišení 1080p, 1080i nebo 720p.
 • Při přehrávání obsahu disků DVD chráněného autorskými právy, například komerčně dostupného videa ve formátu DVD-Video, je nutné použít ke zvětšení rozlišení videoobsahu kabel HDMI.
 • Disky Blu-ray Disc uložené ve formátech BDMV, například komerčně dostupný videosoftware Blu-ray (BD-ROM), se vždy přehrávají v režimu [Normal] [Normální].
 • Obraz ve 3D se odesílá v původním rozlišení.
 • Pokud je kvalita obrazu snížena nebo obraz po zvětšení rozlišení nevypadá správně, nastavte tuto možnost na hodnotu [Off] [Vypnuto].

BD / DVD - Video Output Format (HDMI) (Formát výstupu videa disků BD/DVD (HDMI))

Nastavte formát výstupu videa používaný při přehrávání disků BD nebo DVD. Tuto možnost nastavte, když je systém připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI. Upravte nastavení dle potřeby pro používaný televizor.

Automatic (Automaticky) Nastavení automatického výběru nejlepšího formátu výstupu videa pro používaný televizor.
RGB Nastavení výstupu ve formátu RGB.
Y Pb / Cb Pr / Cr Nastavení výstupu ve formátu Y Pb / Cb Pr / Cr.

1080p 24 Hz Output (HDMI) (Výstup 1080p 24 Hz (HDMI))

Nastavte použití režimu výstupu videa 1080p 24 Hz pro video z disku BD. Tuto možnost nastavte, když je systém připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI. Upravte nastavení dle potřeby pro používaný televizor.

Automatic (Automaticky) Nastavení automatického přepínání režimu výstupu videa na formát, který používá připojený televizor.
Off (Vypnuto) Nastavení výstupu na maximální rozlišení, které bylo vybráno v nastavení výstupu videa systému PS3™. (Výstup videa nebude zobrazen v režimu 1080p 24 Hz.)
On (Zapnuto) Nastavení výstupu videa z disku BD, které bylo uloženo v režimu 1080p 24 Hz přímo na režim 1080p 24 Hz.

Rady

 • Používaný televizor nebo zesilovač (přijímač) AV musí podporovat režim videa 1080p 24 Hz. Podrobnosti naleznete v pokynech dodaných se zařízením.
 • Disk Blu-ray Disc (BD), který chcete přehrát, musí také podporovat režim videa 1080p 24 Hz. Ve většině případů se video ukládá v rozlišení 1080p 24 Hz pro komerčně dostupný videosoftware BD (disky BD-ROM), pro které se rozlišení „1080p“ zobrazí jako režim záznamu.
 • Pokud se nastavení videovýstupu neshoduje s používaným televizorem, nemusí se video při změně rozlišení zobrazit na obrazovce. Nastavení se však po krátké chvíli automaticky obnoví do původního rozlišení. Pokud se na obrazovce nic nezobrazí déle než 30 sekund, systém vypněte a pak ho znovu zapněte.
 • Pokud se video správně nezobrazí po výběru možnosti [Automatic] [Automaticky] nebo [On] [Zapnuto], nastavte tuto možnost na hodnotu [Off] [Vypnuto].

BD / DVD - Dynamic Range Control (Řízení dynamického rozsahu disků BD/DVD)

Povolí nebo zakáže funkci ovládání dynamického rozsahu systému PS3™ při přehrávání disků BD nebo DVD obsahujících zvuk uložený ve zvukovém formátu Dolby (Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD). Toto nastavení se používá pouze tehdy, když je jako formát výstupu zvuku zvolen formát Linear PCM (Lineární PCM).‎

Automatic (Automaticky) Automaticky zapne nebo vypne funkci.
Off (Vypnuto) Zakáže řízení dynamického rozsahu.
On (Zapnuto) Povolí řízení dynamického rozsahu.

Rady

 • Chcete-li použít tuto funkci při přehrávání zvuku přes kabel HDMI, musíte pod položkou (Settings) (Nastavení) > (Video Settings) (Nastavení videa) > [BD / DVD - Audio Output Format (HDMI)] [Formát výstupu zvuku disků BD/DVD (HDMI)] vybrat možnost [Linear PCM] [Lineární PCM].
 • Chcete-li použít tuto funkci při přehrávání zvuku přes optický digitální kabel, musíte provést následující činnosti:
 • – Přehrávání disku BD: v části (Settings) (Nastavení) > (Video Settings) (Nastavení videa) > [BD - Audio Output Format (Optical Digital)] [Formát výstupu zvuku disku BD (optický digitální)] vyberte možnost [Linear PCM] [Lineární PCM].
 • – Přehrávání disků DVD: pod položkou (Settings) (Nastavení) > (Sound Settings) (Nastavení zvuku) > [Audio Output Settings] [Nastavení výstupu zvuku] > [Optical Digital] [Optický digitální] zrušte výběr možnosti [Dolby Digital 5.1 Ch.] [Dolby Digital 5.1 kanálů].

BD / DVD - Audio Output Format (HDMI) (Formát výstupu zvuku disků BD/DVD (HDMI))

Nastavte formát výstupu zvuku, který bude použit při přehrávání disků BD nebo DVD obsahujících zvuk uložený ve formátu Dolby Digital nebo DTS®. Toto nastavení se používá, pokud je zařízení výstupu zvuku připojeno k systému pomocí kabelu HDMI.

Bitstream (Datový tok) Nastavení výstupu zvuku, kdy je priorita přidělena původnímu digitálnímu signálu.
Linear PCM (Lineární PCM) Nastavení výstupu zvuku pomocí konverze digitálního signálu na formát Linear PCM (Lineární PCM).

Rada

Zvolíte-li možnost [Bitstream] [Datový tok], některé části zvukového obsahu se nemusejí přehrát.

BD - Audio Output Format (Optical Digital) (Formát výstupu zvuku disku BD (optický digitální))

Nastavte formát výstupu zvuku, který bude použit při přehrávání disků BD obsahujících zvuk uložený ve formátu Dolby Digital nebo DTS®. Toto nastavení se používá, pokud je zařízení výstupu zvuku připojeno k systému pomocí optického digitálního kabelu.

Bitstream (Direct) (Datový tok (přímý)) Nastavení výstupu zvuku, kdy je priorita přidělena původnímu digitálnímu signálu.
Bitstream (Mix) (Datový tok (smíšený)) Nastavení výstupu zvuku, který byl smíchán se zvukovými efekty, jako jsou zvuky tlačítek, a pak převeden na formát datového toku.
Linear PCM (Lineární PCM) Nastavení výstupu zvuku pomocí konverze digitálního signálu na formát Linear PCM (Lineární PCM).

Rady

 • Zvolíte-li možnost [Bitstream (Direct)] [Datový tok (přímý)], některé části zvukového obsahu se nemusejí přehrát.
 • Zvolíte-li možnost [Bitstream (Mix)] [Datový tok (smíšený)], bude při přehrávání obsahu ve formátu Blu-ray 3D™ zvuk přehráván ve formátu Bitstream (Direct) (Datový tok (přímý)).

System Storage - Content Audio Language (Systémové úložiště – jazyk zvukového obsahu)

Nastavte jazyk zvuku pro obsah uložený v systémovém úložišti.

Rada

V závislosti na obsahu nemusí být možné jazyk zvuku určit.

System Storage - Content Subtitle Language (Systémové úložiště – jazyk obsahu titulků)

Nastavte jazyk titulků pro obsah uložený v systémovém úložišti.

Rada

V závislosti na obsahu nemusí být možné jazyk titulků určit.

Sequential Playback (Sekvenční přehrávání)

Nastavte systém PS3™ na sekvenční přehrávání více videí, která jsou uložena v systémovém úložišti nebo na úložném médiu.

Off (Vypnuto) Nastavení deaktivace sekvenčního přehrávání videí.
On (Zapnuto) Nastavení aktivace sekvenčního přehrávání videí.

Rada

Tato funkce je u některých typů videoobsahu nedostupná, například u obsahu s omezením rodičovského zámku nebo vypůjčeného obsahu s omezenou dobou přehrávání, který se stáhne z obchodu PlayStation®Store. Systém PS3™ přeskočí tyto typy obsahu a přehraje další video v pořadí.

50 Hz Video Output (Videovýstup 50 Hz)

Tato možnost je dostupná pouze v systémech PS3™ prodávaných v Evropě. Tuto možnost nastavte, pokud chcete používat výstup 50 Hz u obsahu v rozlišení HD uloženého s frekvencí 50 Hz. Toto nastavení platí pouze pro videoobsah, který byl uložen v systémovém úložišti nebo na úložném médiu.

Automatic (Automaticky) Upraví metodu přehrávání, aby používala výstupní frekvenci PS3™ (59,94 Hz), bez ohledu na frekvenci používanou při záznamu obsahu.
50 Hz Přehraje videoobsah o frekvenci 50 Hz nebo 59,94 Hz na základě frekvence použité k záznamu obsahu.

Rada

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu [50 Hz], displej obrazovky může blikat nebo se při každé změně frekvence může deformovat.

Nastavení > Nastavení videa