Základní funkce pro přehrávání disků

Dostupné funkce přehrávání se liší v závislosti na obsahu. Některé funkce také nemusejí fungovat zamýšleným způsobem.

Pozastavit/Přehrát Stiskněte tlačítko .
Rychle zpět/Rychle vpřed Během přehrávání stiskněte tlačítko L2 nebo tlačítko R2.
Rychlost se změní při každém stisknutí tlačítka. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, budete se posouvat rychle vpřed nebo zpět, dokud tlačítko neuvolníte.
Snímek zpět/Snímek vpřed Během pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko L2 nebo tlačítko R2.
Pomalu zpět/Pomalu vpřed Během pozastavení přehrávání stiskněte a podržte tlačítko L2 nebo tlačítko R2.
Zastavit Stiskněte tlačítko PS.
Přehrávání můžete zastavit a vrátit se na domovskou obrazovku. Pokud se disk může přehrávat dále, při následujícím přehrání disku můžete pokračovat od místa, kde jste přehrávání zastavili.
15 sekund zpět/15 sekund vpřed Rychle přetáhnout doleva nebo doprava po dotykovém panelu.
Přeskok Klikněte na tlačítko dotykového panelu a pak přetáhněte prst doleva nebo doprava.

Když během přehrávání nebo pozastavení stisknete tlačítko , zobrazí se informace.

A )
Přehrávaná kapitola
B )
Uplynulý čas/celkový čas
C )
Kódování zvuku/počet kanálů/frekvence

Změna zvukové stopy, titulků a dalších nastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko OPTIONS během přehrávání nebo pozastavení.

A )
Možnosti
(Vyskakovací nabídka) Zobrazí se nabídka disku, například vyskakovací nabídka nebo seznam stop.
(Titulky) Vyberte jazyk titulků.
(Zvuk) Vyberte zvukovou stopu.
(Skryté titulky) Tuto možnost vyberte, chcete-li u sledovaného videa zobrazit skryté titulky (titulky).
Chcete-li v systému povolit skryté titulky, vyberte položku  (Nastavení) > [Přístupnost] > [Skryté titulky] a zaškrtněte políčko u položky [Zobrazit skryté titulky].
(Ovládací panel) Otevře se nabídka s různými možnostmi přehrávání. Podrobnosti naleznete v části „Ovládací panel“.
(Průvodce tlačítkem) Zobrazí se funkce přiřazené tlačítkům na ovladači.
(Nastavení) Nakonfigurujte nastavení výstupu videa a zvuku. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení“.

Ovládací panel

Červená/Zelená/Modrá/Žlutá Aktivace funkce odpovídající dané ikoně. Funkce přiřazená ikoně se liší v závislosti na přehrávaném obsahu.
Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava Slouží k výběru položky.
Zadat Potvrdí vybranou položku.
Číselné klávesy Slouží pro zadávání čísel.
15 sekund zpět/15 sekund vpřed Posun videa o 15 sekund zpět nebo o 15 sekund vpřed.
Pomalu zpět/Pomalu vpřed Přehrávání ve zpomaleném režimu.
Snímek zpět/Snímek vpřed Přehrávání po 1 snímku.
Hlavní nabídka Zobrazení hlavní nabídky.
Návrat Návrat na určité místo obsahu.
Úhel Změna úhlu zobrazení.
Informace Zobrazení stavu přehrávání a dalších souvisejících informací. Zobrazené položky se liší v závislosti na přehrávaném obsahu.
Přehrát Přehrání obsahu.
Pozastavit Přechodné pozastavení přehrávání.
Zastavit Zastavení přehrávání.
Rychle zpět/Rychle vpřed Posun rychle zpět nebo rychle vpřed. Při každém stisknutí tlačítka se změní rychlost přehrávání.
Předchozí/Další Přechod na předchozí nebo další kapitolu.
Přeskok Přehrávání od zadané kapitoly nebo času.
Opakovat Opakované přehrávání obsahu. Chcete-li funkci opakování vypnout, vybírejte položku  (Opakovat), dokud se nezobrazí možnost [Vypnuto].

Nastavení

Dostupná nastavení se liší v závislosti na přehrávaném obsahu.

Redukce hluku Omezte množství šumu v zaznamenaném videu.
Režim zobrazení Vyberte formát zobrazení zaznamenaného videa s poměrem stran 4:3.
Dynamická kontrola dosahu Nastavte dynamickou kontrolu dosahu.
Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že v položce  (Nastavení) > [Formát zvuku] vyberete možnost [Lineární PCM].
Formát zvuku Vyberte formát zvukového výstupu.
Nastavení přehrávání videa Nakonfigurujte nastavení preferovaných jazyků a povolte, aby se určité disky připojily k internetu.
Nastavení skrytých titulků Nakonfigurujte nastavení skrytých titulků.
Zobrazit ve 3D se soupravou VR Vychutnejte si technologii Blu-ray 3D™ prostřednictvím soupravy VR.
Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je k systému PS4™ připojena souprava PS VR a 2D televizor a je vložen disk Blu-ray 3D™.
Zatímco je video zobrazeno ve formátu 3D prostřednictvím soupravy VR, televizor negeneruje žádný obrazový ani zvukový výstup.