Wprowadzanie znaków

Jeśli potrzebne będzie wprowadzanie znaków, wyświetli się klawiatura ekranowa. Znaki do wprowadzenia można wybrać za pomocą przycisków kierunku lub panelu dotykowego, a następnie naciskając przycisk lub klikając panel dotykowy. Po zakończeniu wprowadzania tekstu naciśnij przycisk R2, aby potwierdzić wprowadzane znaki lub przycisk , aby zamknąć klawiaturę.
Do wprowadzania znaków można również użyć czujnika ruchu kontrolera, wybierając opcję (przełącz obsługę). Aby wybierać znaki, przechylaj kontroler w górę, dół, lewo lub prawo.

A )
Podpowiedzi uzupełniania wprowadzanego tekstu
Podpowiadanie tekstu zależy od aplikacji.
B )
Klawiatura
Usuwanie znaku
Służy do usuwania znaku po lewej stronie kursora.
Przechodzenie między polami
Ten klawisz pozwala przechodzić do kolejnego pola, jeśli dostępnych jest wiele pól wprowadzania tekstu.
Wyszukaj/Wyślij/Przejdź/Gotowe
Działanie tego klawisza zmienia się w zależności od potrzeby.
Podział wiersza
Służy do przenoszenia kursora do następnego wiersza.
Przełącz obsługę
Pozwala wykorzystać czujnik ruchu kontrolera do przesuwania kursora. Jeżeli nie wiesz, gdzie znajduje się kursor, naciśnij ponownie ten klawisz. Kursor pojawi się na środku ekranu.
Naciśnij dowolny z przycisków kierunku, aby ponownie sterować kursorem za pomocą przycisków kierunku.
Opcje
Ten klawisz pozwala kopiować i wklejać tekst, a także dodawać często używane terminy do słownika użytkownika. Dostęp do tych samych opcji można uzyskać, naciskając przycisk OPTIONS.
Przełączanie klawiatury
Klawisz jest dostępny tylko wtedy, gdy ustawiono wiele języków wprowadzania w obszarze (Ustawienia) > [Język] > [Języki wprowadzania].
Przenoszenie kursora
Klawisze te służą do zmiany położenia kursora.
Przełączanie na wielkie litery
Klawisz ten służy do wprowadzania wielkich liter. Aby wprowadzić wiele wielkich liter, wybierz ten klawisz dwa razy. Jego ponowne wybranie spowoduje przełączenie na wprowadzanie małych liter.
Liczby/Symbole
Służy do wprowadzania liczb i symboli.
Zmiana typów znaków
Pozwala wybrać inne zestawy znaków.

Dostępne klawisze różnią się w zależności od języka (klawiatury) używanego do wprowadzania tekstu.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Kopiowanie

1.
Umieść kursor na początku tekstu, który ma być skopiowany, a następnie wybierz pozycję (Opcje).
2.
Wybierz pozycję [Wybierz] lub [Zaznacz wszystko].
Po wybraniu pozycji [Wybierz] przenieś kursor na koniec tekstu, który ma być skopiowany, a następnie naciśnij przycisk .
3.
Wybierz pozycję [Kopiuj].

Wklejanie

1.
Wybierz pozycję (Opcje) w miejscu, w którym tekst ma zostać wklejony.
2.
Wybierz pozycję [Wklej].

Dodawanie często używanych terminów

Istnieje możliwość dodawania terminów do słownika użytkownika w każdym języku (klawiatury), który jest używany podczas przewidywania wpisywanego tekstu.

1.
Umieść kursor na początku terminu, który ma być dodany, a następnie wybierz pozycję (Opcje).
2.
Wybierz pozycję [Wybierz] lub [Zaznacz wszystko].
Po wybraniu pozycji [Wybierz] przenieś kursor na koniec terminu, który ma być dodany, a następnie naciśnij przycisk .
3.
Wybierz pozycję [Dodaj termin].
4.
Wybierz pozycję [OK].
  • W przypadku niektórych języków nie można dodawać terminów.
  • Terminy można edytować lub usuwać, wybierając pozycję (Ustawienia) > [Język] > [Języki wprowadzania] > [Klawiatury i słownik użytkownika].