Informácie o tejto stránke

Záväzné podmienky

Pred prístupom na túto webovú stránku a jej prehliadaním si dôkladne prečítajte nasledujúce záväzné podmienky pre používanie („Záväzné podmienky“). TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU MÔŽETE POUŽÍVAŤ, LEN AK BEZ OBMEDZENÍ ALEBO VÝHRAD SÚHLASÍTE SO ZÁVÄZNÝMI PODMIENKAMI A AKCEPTUJETE ICH. Použitie tejto webovej stránky znamená, že so Záväznými podmienkami v plnom rozsahu súhlasíte.

Pri používaní tejto webovej stránky nie sú povolené nasledujúce činnosti:

  1. Odosielanie súborov, ktoré obsahujú vírusy, alebo poškodených súborov, ktoré by mohli spôsobiť problémy pri činnosti iných počítačov
  2. Akékoľvek iné aktivity, ktoré sú protizákonné alebo akýmikoľvek platnými zákonmi zakázané
  3. Akékoľvek iné aktivity, ktoré spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc. a/alebo ľubovoľná z jej pridružených spoločností považujú za nenáležité

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc. a jej pridružené spoločnosti uplatňujú politiku, podľa ktorej od tretích strán neakceptujú žiadny návrh a/alebo ponuku na produkty a/alebo služby, vrátane a bez výhrad, nápadov na nové alebo zlepšené produkty, technológie, konštrukcie, procesy, softvér, propagácie, reklamu a marketingové plány, aby nedošlo k žiadnym potenciálnym budúcim zámenám medzi takýmto návrhom a/alebo ponukou od tretích strán a našimi vlastnými produktmi. Preto žiadame, aby ste nám neposielali žiadne informácie, ktoré by mohli obsahovať vaše nápady, diela, vynálezy, zlepšenia, návrhy alebo iné práce („nápad“).

Ak nám napriek predchádzajúcej požiadavke pošlete váš nápad, tento bude spracovaný s predpokladom, že súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  1. Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc. a jej pridružené spoločnosti nemajú žiadnu povinnosť narábať s týmto nápadom ako s dôvernými informáciami.
  2. Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc. a jej pridružené spoločnosti nemajú žiadnu povinnosť preštudovať, vyhodnotiť alebo prevziať takýto nápad.
  3. Aj keď spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc. a jej pridružené spoločnosti prevezmú akýkoľvek nápad identický alebo podobný takémuto nápadu, spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc. a jej pridružené spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vyrovnanie z toho vyplývajúce.

OKREM ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. A/ALEBO ĽUBOVOĽNÉ Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ NEVYJADRUJÚ ANI NEZARUČUJÚ ŽIADNYM SPÔSOBOM, ČI UŽ VÝSLOVNÝM, TICHO PREDPOKLADANÝM, VYPLÝVAJÚCIM ZO ZÁKONA ALEBO INÝM, VRÁTANE ZÁRUK ALEBO POŽIADAVIEK TÝKAJÚCICH SA PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, KOMPLETNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A/ALEBO BEZPEČNOSTI OBSAHU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, A VÝSLOVNE SA VZDÁVAJÚ VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH POŽIADAVIEK A ZÁRUK.

OKREM ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. A/ALEBO ĽUBOVOĽNÉ Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY NÁSLEDKOM VÁŠHO POUŽÍVANIA, PRÍSTUPU ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA ALEBO PRÍSTUPU K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE.

SPOLOČNOSŤ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. A/ALEBO ĽUBOVOĽNÁ Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ MÔŽU KEDYKOĽVEK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ZMENIŤ A/ALEBO UPRAVIŤ OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MÔŽU POZASTAVIŤ ALEBO UKONČIŤ SLUŽBY POSKYTOVANÉ CEZ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. OKREM ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ SIE A/ALEBO KTORÁKOĽVEK Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKEJKOĽVEK ZMENY A/ALEBO ÚPRAVY OBSAHU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÉHOKOĽVEK POZASTAVENIA ALEBO PRERUŠENIA SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH CEZ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU.

Predchádzajúce