PlayStation™Network

PlayStation™Network là một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn mở rộng khả năng tận hưởng hệ thống PS4™. Khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn có thể sử dụng rất nhiều tính năng và dịch vụ.

Truy cập vào các tính năng như Bạn bè, Cộng đồng, Tin nhắn, Đội chơi, PlayStation Store, Sự kiện và Chia sẻ.

Để đăng nhập vào PlayStation™Network, bạn phải có tài khoản Sony Entertainment Network và kết nối Internet. Miễn phí tạo tài khoản.

Tạo tài khoản

Để biết chi tiết, hãy xem "Đăng nhập vào PlayStation Network". Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản được tạo trên hệ thống PlayStation®3 hoặc hệ thống PS Vita.
Nếu người sử dụng hệ thống PS4™ của bạn là trẻ em thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải có tài khoản. Để biết chi tiết, xem "Thông tin về hạn chế".