Kết nối và cài đặt

Kết nối các chi tiết theo thứ tự từ ① đến ④.

A )
Cổng nối AC IN (hệ thống PS4™)
Kiểu dáng đầu nối thay đổi tùy thuộc vào hệ thống PS4™ của bạn.
B )
Cổng nối HDMI OUT (hệ thống PS4™)
C )
Cổng đầu vào HDMI (TV)
D )
Cáp HDMI
E )
Dây nguồn AC
Kiểu dáng đầu nối thay đổi tùy thuộc vào hệ thống PS4™ của bạn.
F )
Nối với ổ cắm điện

Khi bạn định sử dụng hệ thống PS4™ ở vị trí thẳng đứng, hãy gắn đế đứng (được bán riêng).

Kết nối Internet

Bạn có thể sử dụng Wi-Fi hoặc cáp LAN (Ethernet) để kết nối hệ thống PS4™ với Internet. Xem phần "Cài đặt kết nối Internet" để thiết lập kết nối.
Đảm bảo rằng bạn có cáp LAN khi không có ý định sử dụng Wi-Fi.

Ví dụ về kết nối:

A )
Cổng nối LAN (hệ thống PS4™)
B )
Cáp LAN
C )
Bộ định tuyến
D )
Thiết bị kết nối Internet, chẳng hạn như modem
E )
Nối với Internet

Các thiết bị và phương pháp kết nối cần thiết để kết nối mạng sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách thức thiết lập mạng của bạn. Hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với các thiết bị mạng của bạn.

Kết nối bộ điều khiển

Kết nối bộ điều khiển với cáp USB để ghép đôi với hệ thống.

A )
Cổng nối USB (hệ thống PS4™)
B )
Cổng nối USB (bộ điều khiển)
C )
Cáp USB