Hệ thống PlayStation®4 (dòng CUH-1200)

Mặt trước

A )
Khe đĩa
B )
Đèn báo nguồn
Màu trắng Hệ thống đang bật.
Màu cam Hệ thống đang ở chế độ nghỉ ngơi.
Tắt Hệ thống đang tắt.
C )
Nút nguồn
D )
Cổng nối USB
E )
Nút lấy đĩa

Mặt sau

A )
Cổng nối AC IN
B )
Cổng nối DIGITAL OUT (OPTICAL)
C )
Cổng nối AUX
Kết nối PlayStation®Camera với cổng này.
D )
Cổng nối HDMI™ OUT
E )
Cổng nối LAN