Hệ thống PlayStation®4 (dòng CUH-2000/CUH-2100)

Mặt trước

A )
Nút nguồn/đèn báo nguồn
Màu trắng Hệ thống đang bật.
Màu cam Hệ thống đang ở chế độ nghỉ ngơi.
Tắt Hệ thống đang tắt.
B )
Nút lấy đĩa
C )
Khe đĩa
D )
Cổng nối USB

Mặt sau

A )
Cổng nối AC IN
B )
Cổng nối AUX
Kết nối PlayStation®Camera với cổng này.
C )
Cổng nối HDMI™ OUT
D )
Cổng nối LAN