Giới thiệu về sự kiện

Bạn có thể tham gia các loại sự kiện sau trong (Sự kiện):

  • Sự kiện trong trò chơi
  • Chương trình phát sóng cách chơi chính thức
  • Các sự kiện do bạn hoặc người chơi khác tạo
  • Giải đấu đơn 1-1 và nhóm

Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không thể xem hoặc tham gia một số sự kiện. Bạn không thể tạo sự kiện.