Tham gia giải đấu

Giải đấu là sự kiện mà bạn thi đấu với những người chơi hoặc nhóm khác.
Để tham gia một giải đấu, bạn phải đăng ký tham gia trước và đăng ký tham gia trong thời gian được chỉ định vào ngày diễn ra sự kiện.

Đăng ký tham gia giải đấu

Đăng ký tham gia giải đấu bạn muốn tham gia trước thời hạn đăng ký. Đối với giải đấu nhóm, chủ sở hữu nhóm hoặc nhóm trưởng phải đăng ký cho nhóm.

1.
Chọn (Sự kiện) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Giải đấu], sau đó chọn giải đấu bạn muốn tham gia.
3.
Chọn [Đăng ký] trên màn hình chi tiết cho giải đấu đó.
Đối với giải đấu nhóm, chọn nhóm để đăng ký, rồi chọn người bạn muốn đưa vào danh sách thi đấu.

Khi tham gia giải đấu lần đầu tiên, bạn phải nhập thông tin tài khoản của mình cho nhà cung cấp nền tảng giải đấu. Nếu bạn không có tài khoản, hãy tạo một tài khoản trên trang web của nhà cung cấp nền tảng.

Đăng ký tham gia

Bạn sẽ nhận được thông báo khi thời gian đăng ký tham gia bắt đầu. Đối với giải đấu nhóm, phải có người thuộc danh sách thi đấu đăng ký tham gia.
Lưu ý rằng sau khi thời gian đăng ký tham gia đã qua, bạn không thể tham gia giải đấu.

1.
Chọn [Đăng ký tham gia] trên màn hình chi tiết cho giải đấu đó.
Sau khi đối thủ của bạn được quyết định, [Các trận đấu của giải đấu] sẽ xuất hiện trong [Sự kiện của bạn].
2.
Chọn một trận đấu của giải đấu, rồi chọn [Tham gia ngay].
Bạn có thể kiểm tra cách thức bắt đầu trận đấu trên màn hình chi tiết cho trận đấu đó. Làm theo hướng dẫn để bắt đầu trận đấu.
3.
Để báo cáo kết quả sau khi kết thúc trận đấu, chọn [Kết quả báo cáo] trên màn hình chi tiết cho trận đấu đó. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Giới thiệu về giải đấu nhóm

Lập nhóm với người chơi khác để thi đấu trong giải đấu nhóm. Một nhóm bao gồm các đối tượng sau.

Chủ sở hữu

Khi tạo nhóm, bạn là chủ sở hữu. Với vai trò là chủ sở hữu, chỉ có bạn mới được quyền thay đổi tên, ảnh bìa của nhóm hoặc chỉnh sửa hồ sơ nhóm.

Đội trưởng

Với vai trò là nhóm trưởng, bạn có thể thay mặt cho chủ sở hữu mời người chơi vào nhóm hoặc đăng ký giải đấu nhóm. Chủ sở hữu có thể chọn bất kỳ thành viên nào trong nhóm trở thành nhóm trưởng.

Thành viên

Khi tham gia nhóm, bạn trở thành thành viên nhóm.

Bạn có thể gia nhập nhóm theo một trong các cách sau.

  • Chấp nhận lời mời nhóm từ chủ sở hữu nhóm hoặc nhóm trưởng.
  • Chọn (Sự kiện) > [Các đội] > [Tạo đội].

Bạn cũng có thể tạo sự kiện từ màn hình hồ sơ nhóm. Chọn [Sự kiện] > [Tạo sự kiện cho đội này].