Cài đặt kết nối PlayStation App

Luôn kết nối với hệ thống PS4 ™ bằng cách sử dụng (PlayStation®App) trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng màn hình phụ trên thiết bị của mình, hãy làm theo các bước dưới đây để đăng ký thiết bị.

1.
Kết nối điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác và hệ thống PS4™ vào cùng một mạng.
2.
Trên hệ thống PS4™, chọn (Cài đặt) > [Cài đặt kết nối PlayStation App] > [Thêm thiết bị].
Trên màn hình xuất hiện một số.
3.
Mở (PlayStation®App) trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác của bạn, sau đó chọn (Nút PS) > [Màn hình phụ].
4.
Chọn hệ thống PS4™ mà bạn muốn kết nối.
5.
Nhập số xuất hiện trên màn hình của hệ thống PS4™ vào điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác của bạn, sau đó chọn [Đăng ký].
Tên thiết bị của bạn sẽ xuất hiện trong [Thêm thiết bị] trên màn hình hệ thống PS4™.
  • Tải xuống (PlayStation®App) từ Google Play™ hoặc App Store và cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác của bạn.
  • Bạn có thể đăng ký tối đa 16 thiết bị cho một hệ thống PS4™.
  • Để xóa thiết bị đã đăng ký, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Xóa].
  • Để xem tên của hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Thông tin hệ thống].