Hướng dẫn người dùng/Thông tin hữu ích

Khi bạn muốn xem Hướng dẫn sử dụng hoặc các mẹo sử dụng hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Hướng dẫn người dùng/Thông tin hữu ích].

Hướng dẫn sử dụng

Hiển thị Hướng dẫn sử dụng này.

Cũng có thể xem Hướng dẫn sử dụng trên bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web tương thích.
http://manuals.playstation.net/document/

Tìm hiểu

Xem các thông báo đã nhận trước đó có chứa mẹo sử dụng hệ thống PS4™.