Xử lý dữ liệu/Sức khỏe & an toàn

Để xem lời khuyên về cách xử lý dữ liệu hoặc sức khỏe và an toàn, hãy chọn (Cài đặt) > [Xử lý dữ liệu/Sức khỏe & an toàn].