Cài đặt quyền riêng tư

Chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Cài đặt quyền riêng tư].

Một số cài đặt chỉ dành cho tài khoản người lớn.

Trò chơi

Hoạt động

Chọn những hoạt động mà người khác có thể xem, đồng thời chọn nhóm người chơi có thể xem những hoạt động này.

Danh hiệu

Chọn người chơi được xem danh hiệu của bạn.

Trò chơi bị ẩn

Chọn trò chơi muốn ẩn đi. Khi một trò chơi được ẩn đi, thông tin về trò chơi đó sẽ không xuất hiện trong các hoạt động, hồ sơ hay danh sách danh hiệu của bạn.
Tuy nhiên, người chơi khác vẫn có thể thấy được những trò chơi bạn đang chơi trong [Đang chơi]. Để ngăn người khác thấy trò chơi bạn đang chơi, chọn [Đặt trạng thái trực tuyến] > [Xuất hiện ngoại tuyến] trên màn hình hồ sơ của bạn.

Trò chơi

Chọn đối tượng được xem danh sách trò chơi của bạn. Các trò chơi ứng dụng và ứng dụng bạn sở hữu xuất hiện trong danh sách trò chơi của bạn.

Mạng xã hội

Tin nhắn

Chọn đối tượng có thể gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại hoặc gửi lời mời đội chơi đến bạn.

Lời mời kết bạn

Chọn đối tượng có thể gửi Lời mời kết bạn cho bạn.

Người theo dõi

Chọn đối tượng có thể theo dõi bạn.

Thẻ

Gắn thẻ người chơi bạn đã chơi cùng khi tải lên ảnh chụp màn hình hoặc các video clip. Bạn có thể chọn người có thể gắn thẻ bạn.

Lời mời nhóm

Chọn đối tượng có thể gửi lời mời nhóm đến bạn. Khi nhận được lời mời và trở thành thành viên nhóm, bạn có thể tham gia các giải đấu nhóm.

Yêu cầu xem

Chọn đối tượng có thể gửi yêu cầu cho bạn. Để biết chi tiết về các yêu cầu cần xem, hãy xem "Gửi yêu cầu xem cách chơi".

Hồ sơ công khai

Lượt tìm kiếm

Chọn đối tượng có thể xem tên thật và ảnh hồ sơ của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Tên thật trong danh sách bạn bè

Chọn đối tượng có thể thấy tên thật và ảnh hồ sơ của bạn trong danh sách bạn bè của bạn bè thân thiết (những người đã chấp nhận yêu cầu tên thật của bạn). Điều này sẽ giúp người khác có thể dễ tìm thấy bạn hơn.

Tên thật trong game

Chọn đối tượng có thể xem tên thật và ảnh hồ sơ của bạn trong khi chơi. Ảnh chụp màn hình hoặc các video clip được bạn bè thân thiết của bạn lưu có thể kèm theo tên thật và ảnh hồ sơ của bạn.

Bạn bè

Chọn đối tượng có thể xem danh sách bạn bè của bạn.

Danh sách theo dõi

Chọn đối tượng có thể xem danh sách theo dõi của bạn. Những người bạn theo dõi và những người theo dõi bạn sẽ xuất hiện trong danh sách theo dõi.

Tình trạng đăng nhập nhưng không chơi

Chọn xem bạn có muốn hiển thị trạng thái (Đang ở trên di động) không. (Đang ở trên di động) xuất hiện khi bạn đang dùng ứng dụng như (PlayStation®App) trên một thiết bị ngoài hệ thống PS4™. Trạng thái này cho biết bạn sẵn sàng trao đổi tin nhắn.

Người chơi bạn có thể biết

Chọn đối tượng có thể xem tên thật và ảnh hồ sơ trong Người chơi bạn có thể biết. Giúp người chơi khác dễ tìm thấy bạn hơn. Khi bạn bật tính năng này, tên bạn sẽ xuất hiện trong danh sách bạn bè của người chơi khác dưới dạng người chơi họ có thể biết.