Các hạn chế trên hệ thống PS4

Nếu trẻ sử dụng Hệ thống PS4™, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể hạn chế việc sử dụng một số tính năng khi cần. Để hạn chế việc sử dụng các tính năng của hệ thống PS4™, hãy chọn (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Các hạn chế trên hệ thống PS4].
Bạn phải nhập mật khẩu hạn chế hệ thống để cài đặt hoặc thay đổi các hạn chế tính năng. Mật khẩu mặc định là "0000". Để ngăn không cho người khác cài đặt hoặc thay đổi các hạn chế tính năng, hãy đổi mật khẩu.

Cài đặt này áp dụng cho tất cả người dùng trên hệ thống PS4™ của bạn.

Tạo người dùng mới và tên đăng nhập cho khách

Chỉ cho phép người dùng hiện có đăng nhập vào hệ thống PS4™ của bạn. Hãy sử dụng cài đặt này để ngăn con bạn tạo và sử dụng các tài khoản người dùng không bị hạn chế mà không được phép.

Bộ lọc web

Hãy sử dụng một dịch vụ lọc web để xác minh loại và sự an toàn của các trang web khi sử dụng Trình duyệt Internet và tự động ngăn chặn hiển thị các trang web nguy hiểm hoặc độc hại.

Có thể áp dụng phí cho việc sử dụng dịch vụ.

Kiểm soát từ cha mẹ mặc định

Thay đổi cài đặt kiểm soát từ cha mẹ mặc định cho người dùng mới và khách chưa đăng nhập vào PlayStation™Network.

Bạn có thể thay đổi cài đặt kiểm soát từ cha mẹ cho người dùng sau. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Quản lý gia đình".

Tạm thời tắt các hạn chế trên hệ thống PS4

Nếu bạn không thể kết nối đến PlayStation™Network để thay đổi các hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ, bạn có thể tạm thời loại bỏ các hạn chế nhất định bằng cách nhập mật khẩu hạn chế hệ thống. Các hạn chế được phục hồi khi bạn bỏ chọn hộp kiểm, tắt hệ thống hoặc đưa hệ thống vào chế độ nghỉ ngơi.

Thay đổi mật khẩu hạn chế hệ thống

Bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mới hai lần.

Nếu quên mật khẩu, bạn phải khởi chạy lại hệ thống PS4™. Hãy cẩn thận với mật khẩu của mình. Đừng quên mật khẩu và đảm bảo rằng người khác không có được mật khẩu của bạn.