Liên kết với các dịch vụ khác

Bạn có thể liên kết tài khoản Sony Entertainment Network với tài khoản của bạn tại các dịch vụ trực tuyến khác.
Chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Liên kết với các dịch vụ khác].
Tùy chọn này chỉ dành cho tài khoản người lớn.