Informace o tomto webovém serveru

Podmínky používání

Než vstoupíte na tento webový server a začnete prohlížet jeho obsah, přečtěte si pozorně následující ustanovení a podmínky týkající se používání („Podmínky používání“). Tento webový server můžete používat až poté, co bez omezení a výhrad odsouhlasíte a přijmete Podmínky používání. Pokud vstoupíte na tento webový server a budete ho používat, předpokládá se, že jste Podmínky používání přijali.

Při používání tohoto webového serveru nejsou dovoleny následující činnosti:

  1. Odesílání souborů obsahujících viry ani poškozených souborů, které by mohly poškodit funkce počítačů jiných osob.
  2. Veškeré další činnosti kvalifikované jako nezákonné anebo činnosti zakázané jakýmikoli platnými zákony.
  3. Veškeré další činnosti, které společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a její dceřiné společnosti považují na nevhodné.

Společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a její dceřiné společnosti zásadně nepřijímají od třetích stran žádné návrhy ani nabídky produktů či služeb, zejména, ale nikoli výhradně nápady pro nové nebo vylepšené produkty, technologie, podoby designu, procesy, software, propagační akce, reklamy a marketingové plány, a to za účelem zabránění jakýmkoli možným budoucím záměnám těchto návrhů či nabídek třetích stran s našimi vlastními produkty. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nám nezasílali žádné informace, jež by mohly obsahovat vaše nápady, umělecké návrhy, vynálezy, výsledky vývoje, podněty ani jiná díla (dále uváděno pod souhrnným označením „Myšlenka“).

Pokud nám i přes výše uvedený požadavek zašlete svou Myšlenku, bude se při nakládání takovou Myšlenkou předpokládat, že souhlasíte s následujícími podmínkami:

  1. Společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a její dceřiné společnosti nejsou nikterak povinny nakládat s touto Myšlenkou jako s důvěrnou informací.
  2. Společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a její dceřiné společnosti nejsou nikterak povinny Myšlenku studovat, hodnotit ani přijmout.
  3. Dokonce ani v případě, že společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a její dceřiné společnosti náhodou přijmou jakoukoli myšlenku shodnou nebo podobnou, ať už celkově nebo částečně, vaší Myšlence, nepřebírají společnost Sony Interactive Entertainment Inc. ani její dceřiné společnosti žádnou odpovědnost a nebudou proto odpovědné za žádné náhrady.

S VÝJIMKOU ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PLATNÝMI ZÁKONY NEPOSKYTUJÍ SPOLEČNOST SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ANI ŽÁDNÉ JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ ZÁRUK ČI UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NENARUŠENÍ PRÁV A BEZPEČNOSTI TŘETÍCH STRAN U OBSAHU TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU, A VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÁ UJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY SOUVISEJÍCÍ S OBSAHEM ZDE UVEDENÝM.

S VÝJIMKOU ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDOU SPOLEČNOST SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ANI ŽÁDNÉ JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU K TOMUTO WEBOVÉMU SERVERU ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER A PŘISTUPOVAT K NĚMU.

SPOLEČNOST SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. A JAKÉKOLI JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI MOHOU KDYKOLI A BEZ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT ANEBO UPRAVIT OBSAH TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU NEBO MOHOU POZASTAVIT ČI ZRUŠIT SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU. S VÝJIMKOU ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDOU SPOLEČNOST SIE ANI ŽÁDNÉ JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI ZMĚN NEBO ÚPRAV OBSAHU TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ANI V DŮSLEDKU POZASTAVENÍ NEBO ZRUŠENÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU.

Předchozí