Indstillinger > Videoindstillinger

Videoindstillinger

Juster afspilningsindstillingerne for BD'er (Blu-ray Disc), dvd'er eller videofiler.

BD - Menusprog

Indstil menusproget for BD'er.

BD - Audiosprog

Indstil lydsproget for BD'er.

BD - Undertekstsprog

Indstil undertekstsproget for BD'er.

BD - Internet forbindelse

Vælg, om PS3™-systemet skal oprette forbindelse til internettet under BD-afspilning. Indstillingen gælder kun for en BD, der understøtter Profile 2.0 (BD-LIVE).

Bekræft Vælg denne indstilling for at få systemet til at bede om bekræftelse før, der oprettes forbindelse til internettet.
Tillad Vælg denne indstilling for at få systemet til at oprette forbindelse til internettet uden at bede om en bekræftelse.

DVD - Menusprog

Indstil menusproget for DVD'er.

DVD - Audiosprog

Indstil lydsproget for DVD'er.

DVD - Undertekstsprog

Indstil undertekstsproget for DVD'er.

Undertekster

Indstil om undertekster skal vises eller ej. Indstillingen er kun tilgængelig på PS3™-systemer, der sælges i Nordamerika.

Sluk Indstil, at der ikke skal vises undertekster.
Aktivér Indstil, at der skal vises undertekster.

Tip

Hvis du vil have vist tekstning for hørehæmmede, skal du trykke på trekant-tasten, mens der afspilles indhold under (Video) og vælge [Undertekst muligheder] på kontrolpanelet.

Indstillinger for undertekster

Indstil [Vis undertekster som angivet iflg. indhold] til [Sluk] for at justere avancerede indstillinger for visningsmetoden. Denne funktion er kun tilgængelig på PS3™-systemer, der sælges i Nordamerika.

BD/DVD - Biografkonvertering

Angiv afspilningsmetode for videoindhold, der er optaget i interlace-format. Videoindhold kan omfatte videomateriale (shows eller sportsprogrammer på tv), filmmateriale (spillefilm) eller animationsmateriale (tegnefilmsprogrammer på tv). Angiv den type videoindhold, der skal afspilles. I de fleste tilfælde skal der vælges [Automatisk].

Automatisk Indstillet til at opfange forskellen mellem video, spillefilm og animationsmateriale og til at vælge den bedste konverteringsmetode for hver materialetype.
Video Afspil altid i videomaterialekonverteringstilstand.

Skal vælges, hvis [Automatisk] ikke forbedrer billedkvaliteten.

DVD - Bredskærm

Indstil størrelsen på skærmbilledet for DVD'er. Denne indstilling er kun aktiv, når fjernsynstypen er indstillet til [4:3] under (Indstillinger) > (Skærmindstillinger) > [Video Output indstillinger].

Pan og Scan Indstil for at få vist billedet, så det fylder hele fjernsynsskærmen. Dette sker ved afskæring af dele af billedet foroven og forneden eller til venstre og højre.
Letterbox Indstil for at få vist billedet i de oprindelige proportioner med sorte bjælker i toppen og bunden af billedet.

BD/DVD - Opskalering

Justér indstillingerne for opskaleret output, når der spilles en BD eller dvd. Opskalering er en teknik, der kan bruges til at aktivere videoindhold, så det kan konverteres til visning i højere opløsning end oprindeligt. Ved at aktivere opskaleret output, kan videoindhold afspilles i en højere opløsning.

Sluk Vælg denne indstilling for at deaktivere opskaleret output.
Dobbelskalering*1 Vælg denne indstilling for at opskalere indholdet, så det vises med dobbelte vandrette og lodrette mål.
Normal Vælg denne indstilling for at opskalere indholdet til skærmstørrelsen.
Fuld Skærm*2 Vælg denne indstilling for at opskalere indholdet til fuld skærmvisning ved at strække billedet.
*1

Denne indstilling kan kun anvendes, når den afspillede video er optaget i SD-opløsning og indstillingerne for videooutput i dit PS3™-system er indstillet til 1.080p eller 1.080i.

*2

Noget videoindhold gør det muligt at ændre proportionerne.

Tips

 • Hvis du vil bruge denne funktion, skal der tilsluttes et tv, der er kompatibelt med HD-input. Tv-output skal ske via tilslutning med et HDMI- eller komponent-AV-kabel. Video Output Indstillinger på dit PS3™ system skal indstilles til 1080p, 1080i eller 720p.
 • Når der afspilles copyrightbeskyttet dvd-indhold, f.eks. en almindelig dvd-video, skal der bruges et HDMI-kabel i forbindelse med opskalering af videoindhold.
 • Blu-ray Discs, der er optaget i BDMV-formater, f.eks. almindelig tilgængelig Blu-ray-videosoftware (BD-ROM), afspilles altid i tilstanden [Normal].
 • 3D-billeder vises i oprindelig opløsning.
 • Hvis Image Quality reduceres, eller hvis billedet ser forkert ud, når det opskaleres, skal denne indstilling indstilles til [Sluk].

BD/DVD - Video Output Format (HDMI)

Angiver det videooutputformat, der skal bruges til afspilning af BD eller dvd. Vælg denne indstilling, når systemet er sluttet til et tv med et HDMI-kabel. Juster indstillingerne efter behov for det pågældende tv.

Automatisk Indstil til automatisk at vælge det bedste videooutputformat for det anvendte TV.
RGB Vælg denne indstilling for at få output i RGB.
Y Pb/Cb Pr/Cr Vælg denne indstilling for at få output i Y Pb/Cb Pr/Cr.

1080p 24Hz output (HDMI)

Gør det muligt at bruge videooutputtilstanden 1080p 24 Hz til BD-videooutput. Vælg denne indstilling, når systemet er sluttet til et tv med et HDMI-kabel. Juster indstillingerne efter behov for det pågældende tv.

Automatisk Vælg denne indstilling for at ændre videooutputtilstanden automatisk, så den passer til det tilsluttede tv.
Sluk Vælg denne indstilling for at sende output ved den maksimale opløsning, der er valgt under Video Output Indstillinger i PS3™-systemet (videooutputtet vises ikke ved 1080p 24 Hz).
Aktiver Vælg denne indstilling for at få BD-videooutput, der blev optaget ved 1080p 24 Hz, direkte ved en opløsning på 1080p 24 Hz.

Tips

 • Du skal bruge et tv eller en AV-forstærker (modtager), der understøtter videotilstanden 1080p 24 Hz. Yderligere oplysninger findes i de vejledninger, der fulgte med enheden.
 • Den Blu-ray Disc (BD), der skal afspilles, skal også understøtte videotilstanden 1080p 24 Hz. I de fleste tilfælde er videoindhold optaget ved en opløsning på 1080p 24 Hz for almindeligt tilgængelig BD-videosoftware (BD-rom), der har "1080p" som optagetilstand.
 • Hvis videooutputindstillingerne ikke passer til det tv, der anvendes, vises der muligvis ikke video på skærmen, når opløsningen ændres. Indstillingen nulstilles imidlertid automatisk til den oprindelige opløsning efter et kort stykke tid. Hvis der ikke vises noget på skærmen i mere end 30 sekunder, skal du slukke og tænde for systemet.
 • Hvis videoen ikke vises korrekt med [Automatisk] eller [Aktiver], skal du vælge [Sluk] for denne indstilling.

BD/DVD - Dynamic Range Control

Aktivér eller deaktivér dit PS3™-systems dynamic range control-funktion, når der afspilles en BD eller dvd, der indeholder lyd, som er optaget i Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus samt Dolby TrueHD). Indstillingen bruges kun, når der er valgt et Linear PCM-lydformat som Audio Output Format.

Automatisk Vælg denne indstilling for at aktivere eller deaktivere funktionen automatisk.
Sluk Vælg denne indstilling for at deaktivere Dynamic Range Control.
Aktiver Vælg denne indstilling for at aktivere Dynamic Range Control.

Tips

 • Når lyden sendes via et HDMI-kabel, skal du vælge [Linear PCM] under (Indstillinger) > (Videoindstillinger) > [BD/DVD - Audio Output Format (HDMI)] for at bruge denne funktion.
 • Når lyden sendes via et optisk digitalkabel, skal du gøre følgende for at bruge denne funktion:
 • - Ved BD-afspilning: Vælg [Linear PCM] under (Indstillinger) > (Videoindstillinger) > [BD - Audio Output Format (optisk digital)].
 • - Ved dvd-afspilning: Fravælg [Dolby Digital 5.1 kan.] under (Indstillinger) > (Lydindstillinger) > [Audio output indstillinger] > [Optisk digital].

BD/DVD - Audio Output Format (HDMI)

Gør det muligt at vælge lydoutputformat til afspilning af BD eller dvd, som indeholder lyd, der er optaget i Dolby Digital eller DTS® format. Denne indstilling bruges, når en lydudgangsenhed er sluttet til systemet via et HDMI-kabel.

Bitstrøm Indstil for at gengive lyd med prioritering af det oprindelige digitale signal.
Linear PCM Indstil for at gengive lyd ved at konvertere det digitale signal til Linear PCM-format.

Tip

Hvis [Bitstrøm] er valgt, gengives dele af lydindholdet muligvis ikke.

BD - Audio Output Format (optisk digital)

Gør det muligt at vælge lydoutputformat til afspilning af BD, som indeholder lyd, der er optaget i Dolby Digital eller DTS® format. Indstillingen bruges, når der er sluttet en lydenhed til systemet med et digitalt optisk kabel.

Bitstrøm (Direkte) Indstil for at gengive lyd med prioritering af det oprindelige digitale signal.
Bitstrøm (Mix) Indstil for at gengive lyd ved at blande med lydeffekter som knaplyde og derefter konvertere til bitstrømformat.
Linear PCM Indstil for at gengive lyd ved at konvertere det digitale signal til Linear PCM-format.

Tips

 • Hvis [Bitstrøm (Direkte)] er valgt, gengives dele af lydindholdet muligvis ikke.
 • Hvis [Bitstrøm (Mix)] er valgt, gengives lyden i Bitstrøm (Direkte), mens Blu-ray 3D™-indholdet afspilles.

Systemlager - Audiosprog

Indstil audiosproget for indhold, der er gemt på systemlageret.

Tip

Afhængigt af indholdet kan du muligvis ikke angive lydsproget.

Systemlager - Undertekstsprog

Indstil undertekstsproget for indhold, der er gemt på systemlageret.

Tip

Afhængigt af indholdet kan du muligvis ikke angive undertekstsproget.

Afspilning i rækkefølge

Indstil PS3™-systemet til fortløbende afspilning af flere videoer, der er gemt på systemlageret eller lagringsmediet.

Sluk Indstillet til ikke at afspille videoer i rækkefølge.
Aktiver Indstillet til at afspille videoer i rækkefølge.

Tip

Denne funktion er ikke tilgængelig for visse videoindholdstyper, såsom indhold med forældrekontrolsbegrænsninger. PS3™-systemet springer sådanne indholdstyper over for at afspille den næste video i rækken.

50 Hz Video Output

Denne valgmulighed findes kun på PS3™-systemer, der er solgt i Europa. Indstil denne valgmulighed, hvis du ønsker at bruge 50 Hz-outputtet for HD-opløsningsindhold, der er optaget ved 50 Hz. Denne indstilling gælder kun for videoindhold, der er gemt på systemlageret eller lagringsmediet.

Automatisk Justér afspilningsmetoden til brug af PS3™-outputfrekvensen (59,94 Hz), uanset hvilken frekvens der blev brugt ved optagelsen af indholdet.
50 Hz Afspil videoindholdet ved enten 50 Hz eller 59,94 Hz baseret på den frekvens, der blev brugt ved optagelsen af indholdet.

Tip

Når denne valgmulighed er indstillet til [50 Hz], kan skærmen måske blinke eller forvrænge billedet, hver gang frekvensen skifter.

Indstillinger > Videoindstillinger