Game > Trophy Collection

Trophy Collection‎
אוסף פרסים‎

באפשרותך להרוויח פרסים כאשר תשיג יעדים מסוימים במשחקים שתומכים בתכונת הפרס.

Types of trophies‎
סוגי פרסים‎

הפרסים מסווגים לארבע דרגות. באופן כללי, הדרגות מבוססות על רמת הקושי במשימות המזכות בפרסים. סוגי הפרסים הזמינים והתנאים שבהם תוכל להשיג פרסים משתנים בהתאם למשחק.

Checking your trophy collection‎
בדיקת אוסף הפרסים שלך‎

1.

בחר (Game) ‏> (Trophy Collection).
דירוגי הישגי הפרסים עבור המשחקים מוצגים.

2.

בחר את המשחק שברצונך לבדוק.
המידע מוצג עבור הפרסים הזמינים במשחק. תמונות הפרסים מוצגות עבור פרסים שבהם זכית.

Saving your trophy information on the PlayStation®Network server‎
שמירת פרטי הפרס שלך בשרת PlayStation®Network‎

אם תיצור חשבון PlayStation®Network, באפשרותך לשמור מידע אודות הפרסים שבהם זכית בשרת PlayStation®Network. באפשרותך גם להציג את אוסף הפרסים במסך [Profile] תחת (Friends) ולהשוות את מצב הזכייה בפרסים עם חברים.


פרטי הפרסים נשמרים באופן אוטומטי בשרת PlayStation®Network בתנאים הבאים:

עצה

ראה גם (Friends) ‏> [Friends list] ‏> [Viewing profiles] במדריך זה.

Game > Trophy Collection