Important consumer notices (הודעות חשובות לצרכן)

 • התכונות הקיימות במערכת PS Vita משתנות כתלות בדגם. לפרטים, עיין במסמכים שמגיעים עם המערכת.
 • השימוש במערכת PS Vita ובתכונות שלה כפוף להסכמי משתמש שונים, העשויים לעבור שינויים מעת לעת. בקר באתר SCE לאזורך כדי להשיג את ההעתקים העדכניים של הסכמים אלה, תנאים והגבלות מעודכנים עבור המערכת PS Vita ושינויים שהוכנסו במדריך למשתמש ובמסמכים אחרים.
 • על-מנת להשתמש בתכונות PlayStation®Network, גרסת התוכנה של המערכת PS Vita צריכה להיות הגרסה האחרונה.
 • PlayStation®Network ו-PlayStation®Store זמינות רק במדינות ואזורים מסוימים, ובשפות מסוימות. לפרטים, צור קשר עם תמיכת הלקוחות במדינה או האזור שלך.‎
 • לפני שאתה מעביר את המערכת PS Vita לידי צד שלישי מכל סיבה שהיא, כולל החזרה (כאשר הדבר מותר), דאג להפוך את המערכת ללא פעילה ולשחזר בה את הגדרות ברירת המחדל. פעולה זו תעזור למנוע גישה בלתי-מורשית לכרטיס האשראי שלך או לפרטים אישיים אחרים, או שימוש בהם.
  לפרטים, ראה "Before disposing of your PS Vita system (לפני השלכת המערכת PS Vita לאשפה)".
 • האחריות לתשלום דמי השימוש בשירות אינטרנט מוטלת על המשתמש.
 • האחריות לתשלום דמי השימוש בשירות רשת ניידת מוטלת על המשתמש (רק בדגמי 3G/Wi-Fi).
 • Sony Computer Entertainment Inc.‎ היא הבעלים או המנהלת של הזכויות המלאות או החלקיות על תמונות ועל תוכן אחר במדריך זה אשר מוגן בזכויות יוצרים. השימוש בתמונות ובתוכן אחר המוגן בזכויות יוצרים (לרבות העתקה, שכפול, שינוי, העלאה לרשת, הצגה, העברה, הפצה, רישוי, מכירה ופרסום), פרט לאופן השימוש המתואר להלן, הנו אסור, במידה המותרת בחוק.
 • המדריך כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.
 • אתרי האינטרנט שבהם נעשה שימוש בתמונות המסך המופיעות לאורך המדריך עשויים להיות בדויים ולא אתרי אינטרנט אמתיים.
 • אם בדפדפן המשמש להצגת המדריך JavaScript מוגדר כלא פעיל, יתכן שהמדריך לא יוצג או יפעל כהלכה. בעת הצגת המדריך, ודא ש-JavaScript מוגדר כפעיל.

פרטים חשובים ללקוחות שברשותם דגם 3G/Wi-Fi

כתלות במפרט של היישום או התכונה הנמצאים בשימוש, המערכת PlayStation®Vita מתחברת לאינטרנט ומעבירה נתונים באופן אוטומטי. כך מובטח שתמיד יהיו ברשותך הפרטים העדכניים ביותר ושהמערכת PS Vita תהיה נוחה יותר לשימוש.
כאשר קיימת נקודת גישה Wi-Fi שניתן להשתמש בה, המערכת PS Vita משתמשת כעדיפות ראשונה בחיבור Wi-Fi. כאשר הנך מחוץ לטווח של נקודת גישה Wi-Fi שניתן להשתמש בה, המערכת PS Vita משתמשת בחיבור רשת ניידת. שים לב: כאשר העברת הנתונים נעשית באמצעות חיבור רשת ניידת, ההקצבה שהנך מקבל לשימוש בנתונים נקבעת בהתאם, וכתלות בתוכנית הנתונים שלך עשוי להיגבות ממך חיוב.

[Auto-Start Settings] [הגדרות הפעלה אוטומטית] ליישומים ותכונות בודדים

במערכת PS Vita, ניתן לשנות את ההגדרות של חלק מהיישומים והתכונות להפעלה אוטומטית. הקש במסך הבית על (Settings) (הגדרות) > [Start] [הפעל] > [System] [מערכת] > [Auto-Start Settings] [הגדרות הפעלה אוטומטית], ובטל את הסימון של היישומים או התכונות שעבורם ברצונך להפסיק את 'הגדרות הפעלה אוטומטית'.

 • שים לב: גם אם תפסיק את [Auto-Start Settings] [הגדרות הפעלה אוטומטית], לא כל הצורות של העברת נתונים אוטומטית יופסקו.
 • כאשר העברות הנתונים האוטומטיות של יישום או תוכנה מופסקות מבוצעת באופן זה, מופסקות גם ההעברות האוטומטיות של נתוני Wi-Fi עבור היישום או התוכנה.

כיבוי פונקציית הרשת הניידת

במערכת PS Vita, על מנת להפסיק את העברת הנתונים ברשת ניידת, בצע את ההגדרות שלהלן. הגדרה זו לא תשפיע על העברת נתוני Wi-Fi.
הקש במסך הבית על (Settings) (הגדרות) > [Start] [הפעל] > [Network] [רשת] > [Mobile Network Settings] [הגדרות רשת ניידת], ובטל את הסימון של [Mobile Network] [רשת ניידת].

לראש הדף