Masuk dan keluar

Hingga empat pengguna dapat masuk ke sistem PS4™ secara bersamaan. Bila ada beberapa pengguna yang masuk dan seorang pengguna menekan tombol PS di controller, layar utama pengguna itu akan terlihat.

Masuk

Anda perlu memilih seorang pengguna saat menghidupkan sistem PS4™ atau saat menyambungkan controller. Untuk masuk, pilih seorang pengguna kemudian ikuti petunjuk di layar.
Pilih [Pengguna Baru] untuk membuat pengguna baru dan masuk, atau masuk sebagai tamu.

 • Bila Anda menyambungkan controller, panel lampu akan menyala dalam warna yang ditetapkan secara unik. Warna yang ditetapkan bergantung pada urutan controller yang disambungkan. Controller pertama yang disambungkan adalah biru, yang kedua merah, yang ketiga hijau, dan yang keempat merah muda.
 • Sistem PS4™ Anda secara otomatis dapat memasukkan Anda. Anda juga dapat mengatur kode sandi yang akan diperlukan bila Anda masuk. Untuk detailnya, lihat "Pengaturan Masuk".
 • Sistem PS4™ Anda secara otomatis dapat memasukkan Anda di pengenalan wajah, dengan menggunakan data wajah yang telah disimpan sebelumnya.
  Bila Anda memilih kotak centang untuk (Pengaturan) > [Pengaturan Masuk] > [Aktifkan Pengenalan Wajah], sistem akan menggunakan kamera untuk mengenali Anda dan secara otomatis akan memasukkan Anda.
  Jika Anda ingin masuk sebagai pengguna yang belum menambahkan data wajah, atau jika ingin masuk sebagai pengguna baru, keluar dari layar pengenalan wajah dan pilih pengguna yang sesuai.
 • Masuk dengan status Anda terlihat offline dengan menekan tombol OPTIONS kemudian memilih [Masuk dengan Status Online [Terlihat Offline]]. Anda akan terlihat offline pada Teman dan pemain lainnya dan tidak lagi dicantumkan dalam aktivitas serta [Sedang Dimainkan].

Keluar

Keluar dari sistem PS4™ Anda dengan salah satu cara berikut ini. Untuk keluar, Anda harus menggunakan controller sendiri.

 • Pilih (Daya) dari layar fungsi, kemudian pilih [Keluar dari PS4].
 • Pilih [Daya] > [Keluar dari PS4] di menu cepat.
 • Bila Anda mematikan sistem atau memasukkan sistem ke mode istirahat, semua pengguna akan dikeluarkan.
 • Anda dapat menetapkan sebuah perangkat ke pengguna lain tanpa keluar dengan memilih [Ganti Pengguna].