Over deze website

Bepalingen en voorwaarden

Lees de onderstaande bepalingen en voorwaarden voor gebruik ("bepalingen en voorwaarden") zorgvuldig door voordat u toegang zoekt tot en gebruik gaat maken van deze website. U mag uitsluitend gebruikmaken van deze website indien u zonder beperking of voorbehoud akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden en deze aanvaardt. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht de bepalingen en voorwaarden te hebben aanvaard.

Het volgende is niet toegestaan bij het gebruik van deze website:

  1. Bestanden uploaden die virussen bevatten of die zodanig beschadigd zijn dat deze schade kunnen veroorzaken aan de werking van de computers van anderen;
  2. Alle overige activiteiten die onwettig zijn of verboden zijn krachtens de geldende wetgeving;
  3. Alle overige activiteiten die door Sony Interactive Entertainment Inc. ("SIE") en/of haar dochterondernemingen ongepast worden geacht.

Sony Interactive Entertainment Inc. en haar dochterondernemingen voeren een beleid dat onder andere inhoudt dat van derden geen enkel voorstel en/of aanbieding voor producten en/of diensten wordt aangenomen, waaronder, zonder beperkingen, ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, technologieën, ontwerpen, processen, software, promoties, reclames en marketingplannen, zulks ter voorkoming van mogelijke onduidelijkheid in de toekomst tussen dergelijke voorstellen en/of aanbiedingen van derden en de eigen producten. U wordt derhalve verzocht ons geen informatie te sturen waarin uw ideeën, illustraties, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of ander werk ("idee") zijn verwerkt.

Indien u, ondanks het bovenstaande verzoek, ons uw idee stuurt, zal dat idee worden behandeld alsof u akkoord bent gegaan met de volgende voorwaarden:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. en haar dochterondernemingen zijn niet verplicht het idee te behandelen als ware het vertrouwelijke informatie.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. en haar dochterondernemingen zijn op geen enkele wijze verplicht het idee te bestuderen, evalueren of over te nemen.
  3. Zelfs indien Sony Interactive Entertainment Inc. en haar dochterondernemingen een idee mochten overnemen dat geheel of gedeeltelijk identiek is aan of sterk lijkt op uw idee, dan zullen Sony Interactive Entertainment Inc. en haar dochterondernemingen op generlei wijze verantwoordelijk zijn en hiervoor geen enkele compensatie hoeven te bieden.

BEHALVE VOORZOVER ZULKS NIET IS TOEGESTAAN KRACHTENS DE GELDENDE WETGEVING, GEEFT SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. EN/OF WELKE VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN DAN OOK GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VRIJWARING VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN/OF VEILIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, EN VERKLARINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING DAARTOE WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN.

BEHALVE VOORZOVER ZULKS NIET IS TOEGESTAAN KRACHTENS DE GELDENDE WETGEVING, AANVAARDT SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. EN/OF WELKE VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN DAN OOK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT, OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE.

OP ELK GEWENST MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KUNNEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. EN/OF ELK VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WIJZIGEN EN/OF AANPASSEN, EN DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERLEEND OPSCHORTEN EN/OF BEËINDIGEN. BEHALVE VOORZOVER ZULKS NIET IS TOEGESTAAN KRACHTENS DE GELDENDE WETGEVING, AANVAARDT SIE OF ENIGE DOCHTERONDERNEMING GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN WIJZIGING EN/OF AANPASSING VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, OF DE OPSCHORTING EN/OF BEËINDIGING VAN DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERLEEND.


Vorige