Ustawienia > Ustawienia sieci > Test połączenia internetowego

Test połączenia internetowego

Można tu przetestować połączenie z Internetem i wyświetlić wyniki tego testu.

Uzyskaj adres IP Umożliwia sprawdzenie, czy uzyskano adres IP.
Połączenie internetowe Umożliwia sprawdzenie, czy nawiązano połączenie z Internetem.
PlayStation®Network* Pozwala sprawdzić możliwość zalogowania w usłudze PlayStation®Network.
UPnP* Pozwala sprawdzić stan funkcji UPnP (Universal Plug and Play).

Dostępne: możesz korzystać z funkcji UPnP.

Niedostępne: nie możesz korzystać z funkcji UPnP.

Wyłączone: funkcja UPnP została wyłączona w ustawieniach sieciowych konsoli PS3™.
Typ NAT* Umożliwia sprawdzenie sposobu łączenia konsoli PS3™ z Internetem. Na podstawie tych informacji można ocenić łatwość/trudność nawiązywania połączeń z innymi konsolami PS3™ w przypadku korzystania z funkcji rozmów głosowych/wideorozmów lub funkcji komunikacyjnych dostępnych w grach.

Typ 1: bezpośrednie połączenie z Internetem

Typ 2: połączenie z Internetem za pośrednictwem routera

Typ 3: połączenie z Internetem za pośrednictwem routera

W przypadku typu 3 komunikacja z innymi konsolami PS3™ może być niemożliwa, a rozmowa głosowa/wideorozmowa i funkcje komunikacji w grach mogą być ograniczone. W tym przypadku należy zapoznać się z tematem [Połączenie z  PlayStation®Network] w niniejszej instrukcji.
Szybkość połączenia (pobieranie) Umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia, z jaką konsola PS3™ pobiera dane z Internetu.
Szybkość połączenia (przesyłanie) Umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia, z jaką konsola PS3™ przesyła dane do Internetu, na przykład podczas wysyłania wiadomości.
*

Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy utworzono konto PlayStation®Network.

Wskazówki

  • Jeśli po wybraniu opcji [Uzyskaj adres IP] lub [Połączenie internetowe] wyświetlona zostanie informacja [Niepowodzenie], postępuj zgodnie z instrukcjami sprawdzania ustawień sieciowych wyświetlanymi na ekranie. Ustawienia sieciowe można skonfigurować po wybraniu opcji (Ustawienia) > (Ustawienia sieci) > [Ustawienia połączenia internetowego]. Szczegółowe informacje na temat wymaganych ustawień można uzyskać u dostawcy usług internetowych lub znaleźć w instrukcjach dołączonych do urządzenia sieciowego.
  • Konto PlayStation®Network można utworzyć za pomocą funkcji znajdującej się w kategorii (PlayStation®Network) > (Zapisz się do usługi PlayStation®Network)
  • Jeśli dla opcji [UPnP] wyświetlana jest informacja [Brak], oznacza to, że używane urządzenie sieciowe nie obsługuje funkcji UPnP lub obsługa funkcji UPnP została wyłączona w ustawieniach sieciowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji dołączonej do urządzenia sieciowego.
  • Jeśli dla opcji [Typ NAT] wyświetlana jest informacja [Typ 3], oznacza to, że na konsoli PS3™ lub w urządzeniu sieciowym nie włączono obsługi funkcji UPnP. Sprawdź ustawienia funkcji [UPnP].
  • Router to urządzenie, które umożliwia podłączenie kilku urządzeń do jednego łącza internetowego.

Połączenie z PlayStation®Network

Podczas korzystania z usługi PlayStation®Network w biurze lub na osiedlu mieszkaniowym, funkcje bezpieczeństwa, takie jak zapora, mogą blokować komunikację. W takim przypadku postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Sieć PlayStation®Network umożliwia komunikowanie się z serwerami PlayStation®Network zlokalizowanymi w Internecie oraz bezpośrednio z innymi konsolami PS3™. Komunikacja z internetowymi serwerami PlayStation®Network odbywa się głównie podczas:

Numery portów serwerów PlayStation®Network przeznaczone do tych celów to TCP: 80, 443, 5223 oraz UDP: 3478, 3479.

Bezpośrednia komunikacja z innymi konsolami PS3™ jest nawiązywana w celu przesyłania danych podczas rozmów głosowych / wideorozmów oraz rozgrywek online. Numer portu przeznaczony do tego celu to UDP: 3658. Może jednak zajść potrzeba skorzystania z innego numeru portu, jeśli połączenie jest nawiązywane za pośrednictwem routera NAT.

Wskazówki

  • Jeśli używany jest router, w zależności od jego typu i ustawień mogą istnieć ograniczenia dotyczące bezpośredniej komunikacji z innymi konsolami PS3™. W przypadku używania routera obsługującego standard UPnP należy włączyć funkcję UPnP.
  • W zależności od funkcji zabezpieczeń skonfigurowanych w routerach i określonych przez dostawcę usług internetowych mogą istnieć ograniczenia w komunikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dołączonych do urządzenia sieciowego oraz uzyskać od dostawcy.

Ustawienia > Ustawienia sieci > Test połączenia internetowego