Settings > Sound Settings > Audio Output Settings

Audio Output Settings
Nastavenia zvukového výstupu

Úprava nastavení zvukového výstupu systému. Tieto nastavenia sa používajú hlavne, keď je systém pripojený ku zvukovým zariadeniam, ktoré podporujú digitálny zvukový výstup, napríklad AV zosilňovače (prijímače) pre systémy domácej zábavy.

1.

Skontrolujte formáty, ktoré podporuje vaše zvukové zariadenie.
Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od podporovaných formátov. Podrobnosti nájdete v pokynoch priložených ku zvukovému zariadeniu.

2.

Zvoľte (Sound Settings) pod položkou (Settings) v úvodnej ponuke.

3.

Zvoľte [Audio Output Settings].

4.

Vyberte vstupný konektor na zvukovom zariadení. Čísla kanálov a zvukové formáty, ktoré sú podporované, sa môžu líšiť v závislosti od použitého konektora.

Input connectors on the TV or AV amplifier (receiver)
Vstupné konektory na TV alebo AV zosilňovači (prijímači)
PS3™ system output connectors
Výstupné konektory systému PS3™
Channels that can be used for output
Kanály, ktoré je možné použiť pre výstup
2 Ch. 2 kan. 5.1 Ch. 5.1 kan. 7.1 Ch. 7.1 kan.
HDMI Konektor HDMI OUT *
Digital Out (Optical)
Digitálny výstup (optický)
Konektor digitálneho výstupu (optického) -
Audio Input Connector / SCART / AV MULTI
Konektor zvukového vstupu alebo AV MULTI
Konektor AV MULTI OUT - -
*

Zariadenie kompatibilné s lineárnym PCM 7.1. Kan. sa vyžaduje pre výstup 7.1 kan. zvuku z konektora HDMI OUT.

5.

Vyberte zvukové výstupné formáty.
Môžete vybrať všetky výstupné formáty, ktoré podporuje používané zvukové zariadenie. Ak je v kroku 4 zvolené [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI], obrazovka výberu formátov zvukového výstupu sa nezobrazí. Ak je zvolené [HDMI], môžete tiež zvoliť automatické nastavenie formátu výstupu zvuku. (V takom prípade musí byť zariadenie HDMI zapnuté.)

6.

Skontrolujte vaše nastavenia.
Môžete sa vrátiť na predchádzajúcu obrazovku a stlačením tlačidla skontrolovať nastavenia.

7.

Uložte vaše nastavenia.
Nastavenia zvukového výstupu sa uložia v systéme.

Rady

  • Zvuk [Linear PCM 2 Ch.] je nastavený ako výstup zo všetkých výstupných konektorov ako predvolené nastavenie. Ak zmeníte nastavenia výstupu zvuku, zvuk bude vysielaný len cez konektory, ktoré ste nastavili.
  • Ak zmeníte nastavenie výstupu zvuku, systém už nebude schopný vysielať zvuk z viacerých výstupných konektorov súčasne. Napríklad, ak je váš systém pripojený k televízoru pomocou HDMI kábla a k zvukovému zariadeniu pomocou digitálneho optického kábla a vy prepnete na [Digital Out (Optical)] pod položkou [Audio Output Settings], zvuk už ďalej nebude z televízora vychádzať. Aby zvuk vychádzal z televízora, prepnite nastavenie na [HDMI].
  • Ak zvolíte [Linear PCM 2 Ch. 88,2 kHz] alebo [Linear PCM 2 Ch. 176,4 kHz] v kroku 5, zvuk môže byť intermitentný alebo z niektorých zvukových zariadení nemusí vychádzať.
  • Ak používate kábel HDMI, bude sa z PlayStation®2 a PlayStation® format software prehrávať zvuk iba [Linear PCM 2 Ch.]. Aby bolo možné dostať výstupný zvuk Dolby Digital alebo DTS, musíte spojiť systém PS3™ a audio zariadenie pomocou digitálneho optického kábla a prepnúť na [Digital Out (Optical)] pod položkou [Audio Output Settings].
  • Ak pripojíte k systému zariadenie, ktoré nie je kompatibilné so štandardom HDCP (Vysoká širokopásmová ochrana digitálneho obsahu) pomocou kábla HDMI, zo systému nebude možné reprodukovať obraz a/alebo zvuk.

Poznámky

  • Niektoré tituly PlayStation®2 alebo formátovacieho softvéru PlayStation® sa môžu správať na systéme PS3™ inak ako na systémoch PlayStation®2 alebo PlayStation®, alebo sa na systéme PS3™ nemusia prehrávať správne.
  • Taktiež formátovací softvér PlayStation®2 nie je možné prehrávať na niektorých systémoch PS3™. Detaily nájdete v [Types of Playable Discs], navštívte webovú stránku SCE vášho regiónu alebo si znovu pozrite dokumentáciu dodanú s vašim systémom PS3™.

Settings > Sound Settings > Audio Output Settings