เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่มีข้อจำกัดหรือการสงวนสิทธิ์ เราจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หากคุณใช้เว็บไซต์นี้

ไม่อนุญาตให้กระทำการต่อไปนี้ขณะใช้เว็บไซต์

  1. อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสหรือไฟล์ที่เสียหายซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ผู้อื่น
  2. กิจกรรมอื่นใดที่ไม่ถูกกฎหมายหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไม่อนุญาต
  3. กิจกรรมอื่นใดที่ Sony Interactive Entertainment Inc. และ/หรือบริษัทในเครือพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

Sony Interactive Entertainment Inc. และบริษัทในเครือมีนโยบายที่จะไม่ยอมรับการเสนอและ/หรือข้อเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุง เทคโนโลยี การออกแบบ กระบวนการ ซอฟต์แวร์ การโปรโมต การโฆษณา และแผนการตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการเสนอและ/หรือข้อเสนอจากบุคคลที่สามดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์ของเราเอง ดังนั้นเราจึงขอให้คุณอย่าส่งข้อมูลที่อาจมีแนวคิด งานศิลปะ การประดิษฐ์ การพัฒนา ข้อเสนอแนะ หรืองานอื่นๆ ("แนวคิด") มาให้เรา

แม้เราจะมีคำขอข้างต้น หากคุณส่งแนวคิดของคุณมาให้เรา เราจะปฏิบัติต่อแนวคิดดังกล่าวภายใต้ความเข้าใจที่ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. และบริษัทในเครือไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติต่อแนวคิดนั้นในฐานะข้อมูลลับ
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. และบริษัทในเครือไม่มีภาระผูกพันที่จะศึกษา ประเมิน หรือนำแนวคิดนั้นไปใช้
  3. แม้ว่า Sony Interactive Entertainment Inc. และบริษัทในเครือจะนำแนวคิดนั้นไปใช้ ไม่ว่าจะในลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ หรือคล้ายกันทั้งหมดหรือบางส่วน Sony Interactive Entertainment Inc. และบริษัทในเครือจะไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงไม่ต้องรับชอบค่าชดเชยใดๆ

ยกเว้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไม่อนุญาต SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. และ/หรือบริษัทในเครือไม่ได้รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการรับประกันหรือการรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและ/หรือความปลอดภัยของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และเราจะไม่ยอมรับการรับรองและการรับประกันเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างชัดแจ้ง

ยกเว้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไม่อนุญาต SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. และ/หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการเข้าใช้ หรือความไม่สามารถใช้งานหรือเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. และ/หรือบริษัทในเครืออาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรืออาจระงับและ/หรือหยุดให้บริการที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ยกเว้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ไม่อนุญาต SIE หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือการระงับและ/หรือหยุดให้บริการที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้


ก่อนหน้า