Hệ thống PlayStation®4 (dòng CUH-7000/CUH-7100)

Tên linh kiện phần cứng

Mặt trước

Mặt trước máy chơi game. Gắn nhãn từ A đến D từ bên trái.

A )
Nút nguồn/đèn báo nguồn
Màu trắng Hệ thống đang bật.
Màu cam Hệ thống đang ở chế độ nghỉ ngơi.
Tắt Hệ thống đang tắt.
B )
Khe đĩa
C )
Nút lấy đĩa
D )
Cổng nối USB

Mặt sau

Mặt sau máy chơi game. Gắn nhãn từ A đến F từ bên trái.

A )
Cổng nối AC IN
B )
Cổng nối HDMI™ OUT
C )
Cổng nối AUX
Kết nối PlayStation®Camera với cổng này.
D )
Cổng nối DIGITAL OUT (OPTICAL)
E )
Cổng nối USB
F )
Cổng nối LAN