Giới thiệu về Cộng đồng

Cộng đồng là nơi bạn có thể tìm thấy những người chơi có cùng sở thích và ưu tiên với mình. Bạn có thể chơi trò chơi hoặc tổ chức đội chơi với các thành viên khác trong Cộng đồng hoặc trò chuyện về sở thích chung của các bạn trong Cộng đồng đó.
Bạn có thể tạo một Cộng đồng mới hoặc tham gia vào một Cộng đồng đã có sẵn.

Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không thể tạo, xem hoặc tham gia Cộng đồng.

Chủ sở hữu Cộng đồng và những người chơi có thể tham gia

Chủ sở hữu

Khi bạn tạo một Cộng đồng, bạn là chủ sở hữu. Với vai trò là chủ sở hữu, bạn có thể quyết định ai có thể tham gia và trở thành thành viên trong Cộng đồng đó.

  • Bất kỳ ai
    Bất cứ ai cũng có thể tham gia Cộng đồng.
  • Chỉ bằng cách yêu cầu
    Chỉ những người chơi được chủ sở hữu hoặc quản trị viên phê duyệt mới có thể tham gia Cộng đồng.

Quản trị viên

Với vai trò là quản trị viên, bạn có thể hành động thay mặt cho chủ sở hữu để phê duyệt các yêu cầu tham gia Cộng đồng hoặc đăng các tin nhắn trong ngày. Chủ sở hữu có thể chọn bất kỳ thành viên nào từ Cộng đồng để trở thành quản trị viên.

Thành viên

Khi bạn tham gia Cộng đồng, bạn trở thành một thành viên.

Tạo Cộng đồng

1.
Chọn (Cộng đồng) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn [Tạo cộng đồng].
3.
Nhập tên cho Cộng đồng của bạn và sau đó chọn cách thức người chơi khác có thể tham gia.
4.
Chọn một trò chơi mà Cộng đồng của bạn sẽ tập trung chơi.
5.
Chọn hình ảnh và hình nền.
6.
Cấu hình các cài đặt như múi giờ và ngôn ngữ.
Sau khi bạn đã tạo Cộng đồng, bạn có thể chọn người chơi mà bạn muốn mời, sau đó gửi lời mời đến những người chơi đó.

Để xóa một Cộng đồng, chọn (Cài đặt cộng đồng) > [Quản lý cộng đồng] > [Xóa cộng đồng].

Tham gia một Cộng đồng hiện có

1.
Chọn (Cộng đồng) từ màn hình chức năng.
2.
Chọn Cộng đồng bạn muốn tham gia.
3.
Chọn [Tham gia cộng đồng] hoặc [Yêu cầu tư cách thành viên].
Nếu bạn chọn [Yêu cầu tư cách thành viên], bạn có thể tham gia khi chủ sở hữu Cộng đồng hoặc quản trị viên phê duyệt yêu cầu.
  • Để rời khởi một Cộng đồng, chọn (Cài đặt cộng đồng), sau đó chọn [Rời khỏi cộng đồng].
  • Để báo cáo tên, hình ảnh hoặc mô tả không phù hợp trong Cộng đồng, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Báo cáo].