Giới thiệu về đội chơi

Sử dụng (Đội chơi) để trò chuyện bằng giọng nói và trò chuyện bằng văn bản với Bạn bè và những người chơi khác. Bạn có thể sử dụng (Đội chơi) trong khi chơi trò chơi hoặc sử dụng ứng dụng khác. Khi ở trong một đội chơi, bạn có thể tham gia trò chơi cũng như chia sẻ màn hình trò chơi và cách chơi với những người khác mà bạn đang trò chuyện trong đội chơi đó.

Chủ sở hữu đội chơi và những người chơi có thể tham gia

Chủ sở hữu

Khi bạn tạo một đội chơi, bạn là chủ sở hữu.

 • Nếu bạn rời khỏi đội chơi bạn vừa tạo, một trong số những người chơi còn lại sẽ trở thành chủ sở hữu để đội chơi có thể tiếp tục.
 • Với vai trò là chủ sở hữu, bạn có thể trục xuất người chơi ra khỏi đội chơi. Chọn người chơi bạn muốn trục xuất, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Trục xuất].

Những người chơi có thể tham gia đội chơi

Khi bạn tạo một đội chơi, bạn có thể chỉ định đội chơi đó là công khai hay riêng tư. Cài đặt này xác định ai có thể tham gia đội chơi của bạn.

 • Đội chơi công khai
  Bạn bè của người chơi trong đội chơi có thể tự do tham gia đội chơi. Người chơi trong đội chơi có thể mời người chơi khác.
 • Đội chơi riêng tư
  Bạn phải được chủ sở hữu mời mới được tham gia đội chơi riêng tư. Người chơi đã tham gia đội chơi có thể đề xuất người chơi khác với chủ sở hữu.
 • Bạn có thể tham gia đội chơi bằng cách sử dụng hệ thống PS4™, hệ thống PS Vita hoặc hệ thống PS TV.
 • Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể được mời vào đội chơi nhưng không thể tham gia.
 • Tối đa tám người có thể tham gia một đội chơi.
 • Bạn có thể biến một đội chơi thành công khai hoặc riêng tư trên menu nhanh, ngay cả sau khi bạn đã tạo đội chơi đó.