Liên kết với các dịch vụ khác

Bạn có thể liên kết tài khoản dùng cho PlayStation™Network của mình với tài khoản từ các dịch vụ trực tuyến như Facebook® và Twitter. Khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn có thể chia sẻ ảnh chụp màn hình và video clip hoặc công bố thông tin như các danh hiệu mà bạn tích lũy được.
Để liên kết hoặc hủy liên kết tài khoản, hãy chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Liên kết với các dịch vụ khác].

  • Tùy chọn này chỉ dành cho tài khoản người lớn.
  • Có thể liên kết một số dịch vụ phát trực tiếp video trong (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Liên kết với các dịch vụ khác].
  • Facebook® là dịch vụ mạng xã hội do Facebook, Inc. cung cấp.
  • Twitter là dịch vụ mạng xã hội do Twitter, Inc. cung cấp.