Giới thiệu về trang này

Điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây ("Điều khoản và điều kiện") trước khi truy cập và duyệt Trang web này. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này nếu bạn đồng ý và chấp nhận Điều khoản và điều kiện mà không có giới hạn hoặc điều kiện hạn chế. Bạn được coi là đã chấp nhận Điều khoản và điều kiện này nếu và khi bạn sử dụng Trang web này.

Bạn không được phép thực hiện những hành động sau khi sử dụng Trang web này:

  1. Tải lên các tập tin có chứa virus hoặc tập tin bị hỏng có thể làm hư hại hoạt động của các máy tính khác
  2. Bất kỳ hoạt động nào khác trái với pháp luật hoặc bị cấm theo bất kỳ luật hiện hành nào
  3. Bất kỳ hoạt động nào khác mà Sony Interactive Entertainment Inc. và/hoặc các chi nhánh của công ty cho là không phù hợp

Sony Interactive Entertainment Inc. và các chi nhánh của công ty có chính sách không chấp nhận, từ bên thứ ba, bất kỳ đề nghị và/hoặc đề xuất nào về sản phẩm và/hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, các ý tưởng về sản phẩm mới hoặc được cải tiến, công nghệ, thiết kế, quy trình, phần mềm, khuyến mãi, quảng cáo và kế hoạch tiếp thị, để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào có thể xảy ra sau này giữa đề xuất và/hoặc đề nghị đó từ bên thứ ba và các sản phẩm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn không cho chúng tôi biết bất kỳ thông tin gì có thể chứa ý tưởng, minh họa, phát minh, phát triển, đề xuất hoặc các sản phẩm khác ("Ý tưởng") của bạn.

Dù đã có đề nghị nêu trên, nếu bạn cho chúng tôi biết về Ý tưởng của bạn thì Ý tưởng đó sẽ được xử lý dựa trên thỏa thuận là bạn đã đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Sony Interactive Entertainment Inc. và các chi nhánh của công ty không có nghĩa vụ xử lý Ý tưởng đó như thông tin bí mật.
  2. Sony Interactive Entertainment Inc. và các chi nhánh của công ty không có nghĩa vụ nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng Ý tưởng đó.
  3. Ngay cả khi Sony Interactive Entertainment Inc. và các chi nhánh của công ty có áp dụng bất kỳ ý tưởng nào tương tự hoặc giống hoàn toàn hoặc một phần với Ý tưởng đó, Sony Interactive Entertainment Inc. và các chi nhánh của công ty không có trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý phải bồi thường theo đó.

TRỪ KHI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÀ/HOẶC CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO, DÙ LÀ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, THEO QUY ĐỊNH HAY THEO CÁCH NÀO KHÁC, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ LIÊN QUAN TỚI ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH HOÀN THIỆN, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA VÀ/HOẶC ĐỘ AN TOÀN CỦA NỘI DUNG TRANG WEB NÀY; MỌI TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO LIÊN QUAN TỚI NHỮNG NỘI DUNG NÀY ĐỀU BỊ KHƯỚC TỪ CÔNG KHAI.

TRỪ KHI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÀ/HOẶC BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP, TRANG WEB NÀY.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÀ/HOẶC BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA CÔNG TY CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ/HOẶC SỬA ĐỔI NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, HOẶC CÓ THỂ TẠM NGỪNG VÀ/HOẶC DỪNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG WEB NÀY VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC. TRỪ KHI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP, SIE HOẶC BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC THAY ĐỔI VÀ/HOẶC SỬA ĐỔI NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, HOẶC BẤT KỲ VIỆC TẠM NGỪNG VÀ/HOẶC DỪNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG WEB NÀY.


Trước