Using the screens (Използване на екраните)

Този раздел обяснява как се използва началният екран, екраните LiveArea™ и екраните за приложения.

Начален екран

A )
Информационна лента
Проверете състоянието на PS Vita системата на информационната лента.
B )
Икони за приложения
Началният екран показва икони за приложения. Максималният брой показващи се икони е 100.
C )
Индикатор за страници
Индикаторът за страници показва броя на страниците в началния екран. Точката за текущата страница е бяла.

Екран LiveArea™

Екранът LiveArea™ за дадено приложение показва информацията и функциите, които могат да се използват с приложението. Съдържанието и външният вид на екрана са различни за различните приложения.

A )
Икони за действие
Иконите за действие Ви позволяват да изпълнявате общи функции между приложенията. Показват се само иконите за поддържаните от приложението функции:
Update (Актуализиране) Актуализира приложението
Тази икона се показва само когато по-нова версия на приложението е достъпна за изтегляне.
Browser (Браузър) Отваря приложение (Browser) (Браузър) и показва екрана за търсене по ключови думи
Redeem Codes (Осребряване на кодове) Показва екран за въвеждане на код за покупка от PlayStation®Store
Help (Помощ) Показва ръководството за потребителя за PS Vita системата (първата икона) или софтуерното ръководство за приложението (втората икона)
Refresh (Обновяване) Обновява съдържанието, което се показва на екрана LiveArea™
B )
Портал
Натиснете върху портала, за да стартирате приложението.
C )
Елементи на живо
Елементите на живо показват различна информация, свързана с приложението. Информацията е различна за различните приложения.

Екрани за приложения

Екрани за приложения са екраните, в които работите с приложението.

A )
(Options) (Опции)
Натиснете бутон опции, за да се покаже меню опции; то представлява меню от зависими от контекста опции, например [Delete] [Изтриване] и [Copy] [Копиране].
B )
(Back) (Назад)
Натиснете бутон назад, за да се върнете към предишния екран.

Проверка на състоянието на PS Vita системата (информационна лента)

A )
Състояние на комуникациите
Вижте информация за мрежови връзки, сила на сигнала, както и текущи комуникации. Показващите се икони са различни в зависимост от модела на PS Vita системата.

Сила на мобилния сигнал*
Показва силата на сигнала с индикация за липсващ сигнал "No Signal" (Няма сигнал) или с броя на чертичките (1-5).

  • Ако натиснете квадратчето [Mobile Network] [Мобилна мрежа] под (Settings) (Настройки) > [Start] [Стартиране] > [Network] [Мрежа] > [Mobile Network Settings] [Настройки на мобилната мрежа], за да махнете отметката, се показва "No Signal" (Няма сигнал).
  • Иконата (Limited Connectivity) (Ограничена свързаност) се показва, когато връзката Ви е ограничена от Вашия мобилен оператор. За подробности се обърнете към Вашия мобилен оператор.
  • Ако температурата на PS Vita системата се повиши твърде много, се появява иконата (Temporary Suspension) (Временно преустановяване на работата). При появата на тази икона, системата не може да използва мобилната връзка, докато не се охлади. Когато системата се охлади, иконата за сила на мобилния сигнал се появява отново.
Роуминг*
Режим за предаване на данни*
Сила на Wi-Fi сигнала
Показва силата на сигнала в четири нива
Свързано в Ad Hoc режим
Използва се Bluetooth® устройство
Индикатор за мрежова активност
Текущо предаване и/или приемане на данни през Wi-Fi или мобилна мрежа
Самолетен режим
Не се прилагат никакви други икони за състояние на комуникациите, затова се показва само иконата за самолетен режим.
*
Само за 3G/Wi-Fi модели

На 3G/Wi-Fi модели може да се появи състоянието на SIM картата.
Няма SIM карта Не е поставена SIM карта.
Ако се появи [No SIM] [Няма SIM карта], а SIM картата е поставена, изключете PS Vita системата, извадете SIM картата и я поставете отново с правилната ориентация.
Невалидна SIM карта Поставена е неизползваема SIM карта.
За подробности се обърнете към Вашия мобилен оператор.
Блокирана SIM карта Поставена е блокирана SIM карта.
Активирана е настройката [Lock SIM Card] [Блокиране на SIM картата] под (Settings) (Настройки) > [Start] [Стартиране] > [Network] [Мрежа] > [Mobile Network Settings] [Настройки на мобилната мрежа] > [SIM Card Settings] [Настройки на SIM картата]. Трябва да въведете своя PIN номер при всяко включване на PS Vita системата.
B )
Отворени екрани LiveArea™
C )
Състояние на звука
D )
Оставащ заряд на батерията
Оставащият заряд на батерията се показва в пет нива. При зареждане се показва (Charging) (Зареждане).
E )
Индикатор за известия
Индикаторът за известия показва броя на новите известия. При възникване на определени събития, например при пристигане на съобщения, PS Vita системата увеличава броя на известията и показва уведомителни съобщения, разположени до индикатора за известия.
Натиснете индикатора за известия, за да се покаже списъкът с известия, и натиснете даден елемент от списъка, за да отидете на съответното приложение.

Когато дадено известие се генерира, докато се възпроизвежда видео или системата е в режим на готовност, бутон PS мига бавно в синьо.

Индекс екран

Докато сте в началния екран или в екран LiveArea™, натиснете бутон PS, за да се покаже индекс екранът, на който можете да видите списъка с отворените екрани LiveArea™.
Натиснете елемент от индекс екрана, за да се покаже екранът LiveArea™ за приложението. Началният екран може да се покаже на индекс екрана с натискане на бутон PS.

Към началото на страницата