Nastavení > Nastavení sítě > Test připojení k internetu

Internet Connection Test (Test připojení k internetu)

Otestujte připojení k internetu a prohlížejte výsledky testu.

Obtain IP Address (Získání IP adresy) Zkontrolujte, zda byla získána IP adresa.
Internet Connection (Připojení k internetu) Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k internetu.
PSNSM* Zkontrolujte, zda se můžete přihlásit k síti PSNSM.
UPnP* Zkontrolujte stav protokolu UPnP (Universal Plug and Play).

Available (Dostupný): Můžete protokol UPnP používat.

Not Available (Nedostupný): Nemůžete protokol UPnP používat.

Disabled (Zakázán): Protokol UPnP byl v nastavení sítě systému PS3™ zakázán.
NAT Type (Typ NAT)* Zkontrolujte, jak je systém PS3™ připojen k internetu. Tyto informace lze použít k posouzení složitosti připojení k dalším systémům PS3™ při používání hlasového chatu/videochatu nebo komunikačních funkcí her.

Type 1 (Typ 1): Přímé připojení k internetu

Type 2 (Typ 2): Připojení k internetu přes směrovač

Type 3 (Typ 3): Připojení k internetu přes směrovač

U typu 3 nemusí být možné komunikovat s dalšími systémy PS3™ a hlasový chat/videochat a komunikační funkce her mohou být omezeny. V takovém případě si v této příručce přečtěte část [Connecting to PSNSM] [Připojení k síti PSNSM].
Connection Speed (Download) (Rychlost připojení (stahování)) Zkontrolujte rychlost připojení, kterou systém PS3™ stahuje data z internetu.
Connection Speed (Upload) (Rychlost připojení (nahrávání)) Zkontrolujte rychlost připojení, kterou systém PS3™ nahrává data na internet, například při přenosu zpráv.
*

Zobrazí se pouze v případě vytvoření (registrace) účtu Sony Entertainment Network.

Rady

  • Pokud se u možnosti [Obtain IP Address] [Získání IP adresy] nebo [Internet Connection] [Připojení k internetu] zobrazí hodnota [Failed] [Nezdařilo se], zkontrolujte nastavení sítě podle pokynů na obrazovce. Nastavení sítě můžete upravit v části (Settings) (Nastavení) > (Network Settings) (Nastavení sítě) > [Internet Connection Settings] [Nastavení připojení k internetu]. Podrobnosti o požadovaných nastaveních získáte od svého poskytovatele připojení k internetu nebo je naleznete v pokynech dodaných se síťovým zařízením.
  • Vytvořili jste (zaregistrovali jste) účet Sony Entertainment Network v části (PlayStation™Network) > (Sign Up) (Zaregistrovat).
  • Pokud se u možnosti [UPnP] zobrazí hodnota [None] [Žádný], používané síťové zařízení nepodporuje protokol UPnP nebo může být protokol UPnP v nastavení sítě zakázán. Další informace naleznete v pokynech dodaných se síťovým zařízením.
  • Pokud se v části [NAT Type] [Typ NAT] zobrazí možnost [Type 3] [Typ 3], systém PS3™ nebo síťové zařízení nemusí mít povoleno protokol UPnP používat. Zkontrolujte položku [UPnP].
  • Směrovač je zařízení, které umožňuje několika zařízením využívat jedno připojení k internetu.

Connecting to PSN℠ (Připojení k síti PSN℠)

Používáte-li síť PSNSM v kanceláři nebo bytovém komplexu mohou blokovat komunikaci bezpečnostní funkce, jako je brána firewall. V takovém případě využijte následující pokyny.

V síti PSNSM můžete komunikovat se servery sítě PSNSM na internetu nebo přímo s dalšími systémy PS3™. Komunikace se servery sítě PSNSM na internetu probíhá zejména v následujících situacích:

Čísla portů pro servery sítě PSNSM používaných pro tento postup jsou TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 a UDP: 3478, 3479.

Pro hlasový chat/videochat a online hraní se k přenosu dat během hlasového chatu/videochatu a online hraní používá přímá komunikace s dalšími systémy PS3™. Číslo portu používané pro tuto činnost je UDP: 3658. Možná však bude nutné použít jiné číslo portu, pokud jste připojeni pomocí směrovače NAT.

Rady

  • Používáte-li směrovač, přímá komunikace s dalšími systémy PS3™ může být omezena v závislosti na typu směrovače a jeho nastavení. Pokud používáte směrovač kompatibilní s protokolem UPnP, povolte funkci UPnP.
  • Komunikace může být omezena směrovači a bezpečnostními funkcemi, které poskytují poskytovatelé služeb Internetu. Viz pokyny dodané spolu se síťovým zařízením a informace od vašeho poskytovatele služeb.

Nastavení > Nastavení sítě > Test připojení k internetu