Indtastning af tekst

Der vises et tastatur, når du skal indtaste tekst, eller når du trykker på et tekstfelt. Hvis du vil indtaste tekst, skal du trykke på tasterne på tastaturet.
Nogle programmer viser tekstforslag, efterhånden som teksten indtastes (prædikativ tekst).

Tastaturskærm. Mærket A og B startende fra toppen.

A )
Tekstforslag (prædikativ tekst)
B )
Tastatur

(Slet)
Sletter tegn til venstre for markøren. Samme handling kan udføres med knappen Firkant.

(Linjedeling/Søg/Send/Gå)
Udfør en handling, der er passende afhængigt af situationen.

(Flyt markøren)
Flytter markøren til højre eller venstre i den indtastede tekst. Når der vises et tastatur, kan du også flytte markøren ved at vælge et sted i den indtastede tekst i tekstfeltet. Du kan udføre samme handlinger med L-knappen og R-knappen.

(Store bogstaver)
Tryk på denne tast for at skifte til store bogstaver og indtaste et enkelt stort bogstav.
Hvis du vil indtaste en række store bogstaver, skal du trykke på denne tast og holde den nede, mens du indtaster bogstaverne. Hvis du trykker to gange på tasten (afhængigt af sprog og det tilknyttede tastatur), lyser indikatoren grønt øverst til højre, og funktionen Caps Lock aktiveres. Tryk på tasten igen for at fravælge Caps Lock.

(Tal/symboler)
Tryk på denne knap for at skifte til et tastatur med tal og symboler.

(Skift tegntyper)
Vælg mellem forskellige tegnsæt.

(Luk)
Luk tastaturet. Samme handling kan udføres med knappen Cirkel.
  • Tasterne varierer, afhængigt af sproget (tastatur).
  • Ikke alle sprog (tastaturer) viser samme taster.

Lagring af ofte brugte ord

Du kan føje ord til hvert sprog (tastatur), så de kan bruges, når du indtaster tekst.

1.
Vælg (Indstillinger) > [Start] > [Sprog] > [Indtast sprog] > [Tastaturer/tilføj udtryk], og vælg det sprog (tastatur), som ordet skal tilføjes for.
2.
Vælg [Tilføj/Rediger udtryk].
3.
Vælg (Valgmuligheder) > [Tilføj udtryk] for at tilføje ordet.

Ikke alle sprog (tastaturer) understøtter tilføjelse af ord.

Brug af tastaturer på forskellige sprog

Du kan indtaste tekst på flere sprog. Du kan også skifte mellem de forskellige sprog (tastaturer), mens der indtastes tekst.

Valg af det sprog (tastaturer), der skal være tilgængeligt for tekstindtastning

1.
Vælg (Indstillinger) > [Start] > [Sprog] > [Indtast sprog] > [Tastaturer/tilføj udtryk], og vælg det sprog (tastatur), der skal bruges til tekstindtastning.
2.
Marker afkrydsningsfeltet for det ønskede sprog.

Skift mellem sprog under tekstindtastning

1.
Tryk på (Skift tastatur) på tastaturet, når der indtastes tekst.
Sproget for det aktuelle tastatur vises på tastaturet.
2.
Flyt tastaturet til højre eller venstre for at få vist flere tilgængelige tastaturer.
3.
Når det ønskede tastatur vises, skal du vælge (Skift tastatur) for at skifte til det.
Der skiftes tastatur.

Brug af et eksternt tastatur

Du kan tilslutte et Bluetooth®-tastatur for at indtaste tekst. Når der vises en skærm, hvor der skal indtastes tekst, skal du trykke på en tast på det tilsluttede tastatur for at bruge det.

Yderligere oplysninger om tilslutning af et Bluetooth®-tastatur findes under "Bluetooth®-enheder".

Taster på tastaturet

Du kan betjene systemet via et eksternt tastatur.

Piletaster Vælg et program eller et element.
Enter-tasten Bekræft det valgte element.
Escape-tasten Annuller en handling.
  • Betjening via tastatur er ikke muligt for alle funktioner eller programmer.
  • Elementet i fokus skjules efter få sekunder. Tryk på en tast for at få vist elementet i fokus igen.
  • Tryk på skærmen for at skifte til trykbetjening.

Til toppen af siden