Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος PS4™

Ενεργοποίηση του συστήματος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα PS4™ με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους.

 • Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
 • Πατήστε το κουμπί PS σε ένα συζευγμένο χειριστήριο.

Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και μετά αλλάζει σε λευκό, ώστε να γνωρίζετε ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση του συστήματος

Σημείωση

Αποσυνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα μόνο όταν η ένδειξη λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη. Αν το αποσυνδέσετε ενώ η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, ενδέχεται να χαθούν ή να καταστραφούν δεδομένα και να προκληθεί ζημιά στο σύστημα.

Θέση του συστήματος σε λειτουργία αδράνειας

Όταν το σύστημα PS4™ είναι σε λειτουργία αδράνειας, εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε να κάνει λήψη αρχείων και να φορτίζει ένα χειριστήριο, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.
Μπορείτε να θέσετε το σύστημα PS4™ σε λειτουργία αδράνειας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους.

 • Επιλέξτε (Ενέργεια) από την οθόνη λειτουργιών και μετά επιλέξτε [Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας].
 • Επιλέξτε [Ενέργεια] > [Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας] στο γρήγορο μενού.
 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από το σύστημα.

Όταν το σύστημα PS4™ εισέρχεται σε λειτουργία αδράνειας, η οθόνη σκοτεινιάζει. Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά αλλάζει σε πορτοκαλί.
Για να εξέλθετε από τη λειτουργία αδράνειας, ενεργοποιήστε το σύστημα.

 • Για να θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αδράνειας, πρέπει να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου για τις επιλογές στο στοιχείο (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας] > [Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας].
 • Αν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας], επιλέξτε [Επιλογές ενέργειας] > [Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας].
 • Όταν ξεκινά ή ολοκληρώνεται μια αποστολή ή λήψη, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Πλήρης απενεργοποίηση του συστήματος

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα PS4™ με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους.

 • Επιλέξτε (Ενέργεια) από την οθόνη λειτουργιών και μετά επιλέξτε [Απενεργοποίηση PS4].
 • Επιλέξτε [Ενέργεια] > [Απενεργοποίηση PS4] στο γρήγορο μενού.
 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα (έως ότου ακουστούν δύο ηχητικά σήματα από το σύστημα).

Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η οθόνη σκοτεινιάζει, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και μετά απενεργοποιείται.

 • Αν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Απενεργοποίηση PS4], επιλέξτε [Επιλογές ενέργειας] > [Απενεργοποίηση PS4].
 • Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το σύστημα PS4™ εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αδράνειας ή απενεργοποιείται, αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αν μια εφαρμογή είναι ενεργή, όπως όταν γίνεται αναπαραγωγή βίντεο, το σύστημα ενδέχεται να μην εισέλθει σε λειτουργία αδράνειας ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας] > [Ρύθμιση χρόνου έως την απενεργοποίηση του PS4] από την οθόνη λειτουργιών και μετά επιλέξτε [Αναπαραγωγή πολυμέσων] ή [Γενικά (εφαρμογές)].
 • Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα ή το θέτετε σε λειτουργία αδράνειας, όλοι οι χρήστες αποσυνδέονται.