Αυτόματες λήψεις

Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες λήψεις όταν το σύστημα PS4™ είναι ενεργοποιημένο ή σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Σύστημα] > [Αυτόματες λήψεις].

Προτεινόμενο περιεχόμενο

Το σύστημα PS4™ προσθέτει αυτόματα συνιστώμενο περιεχόμενο από το PlayStation™Store στην περιοχή περιεχομένου. Επιλέξτε το περιεχόμενο που προστέθηκε για να ξεκινήσετε τη λήψη.

Αρχεία ενημέρωσης λογισμικού συστήματος

Το σύστημα PS4™ κάνει αυτόματη λήψη και εγκατάσταση αρχείων ενημέρωσης λογισμικού συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εγκατάσταση των αρχείων, ακόμα και όταν η ενημέρωση απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το στοιχείο [Να επιτρέπεται η επανεκκίνηση].

Αρχεία ενημέρωσης εφαρμογής

Το σύστημα PS4™ κάνει αυτόματη λήψη αρχείων ενημέρωσης για παιχνίδια και άλλες εφαρμογές.

  • Για λήψεις σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας] > [Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας] και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το στοιχείο [Διατήρηση σύνδεσης στο Internet].
  • Για να κάνετε αυτόματη λήψη μιας ενημέρωσης εφαρμογής, πατήστε το κουμπί OPTIONS όταν η εφαρμογή έχει επισημανθεί στην περιοχή περιεχομένου και μετά επιλέξτε [Έλεγχος για ενημέρωση].