Friends >‏ Friends category

הקטגוריה חברים

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להקפיד תמיד להתקין במערכת שלך את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת המערכת.


שלח או קבל הודעות או בצע שיחות קול / וידאו עם משתמשי PS3™‎ אחרים באמצעות PLAYSTATION®Network. יהיה עליך ליצור (להירשם לקבלת) חשבון PLAYSTATION®Network כדי להשתמש בתכונות אלה. הסמלים הבאים מוצגים תחת (Friends). הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לתנאי השימוש.

Sign Up for PLAYSTATION®Network (הירשם ל-PLAYSTATION®Network) יצירת (הרשמה לקבלת) חשבון ב- PLAYSTATION®Network.
Sign In (כניסה) כניסה לשירות הרשת. לאחר כניסתך למערכת, תעבור למצב מקוון ותוכל לקיים שיחות קול / וידאו ולשלוח או לקבל הודעות.
Block List (רשימת חסימה) הצגת רשימת האנשים הכלולים ברשימת החסימה שלך.
Add a Friend (הוסף חבר) שליחת בקשה להוסיף אדם כלשהו לרשימת החברים שלך.
Players Met (שחקנים שפגשת) הצגת רשימת האנשים ששיחקת מולם משחקים מקוונים בפורמט PLAYSTATION®3*. בחר סמל זה כדי לשלוח הודעה לשחקן או כדי לבקש להוסיף חבר.
Start New Chat (התחל שיחה חדשה) שלח הודעה כדי לבקש להתחיל שיחת קול / וידאו.
Chat Room (חדר צ'אט) סמל זה יוצג במהלך שיחה.
Message Box (תיבת הודעות) יצירת הודעות חדשות והצגת הודעות שהתקבלו או נשלחו.
Account Management (ניהול חשבון) בדיקה או עריכה של פרטי חשבונך ב- PLAYSTATION®Network.
(שם החבר) סמל זה מציין אדם הכלול ברשימת החברים שלך. באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות או לקיים שיחת קול / וידאו עם חברים.
(שם השחקן) סמל זה מציין אדם שעימו שיחקת משחקים מקוונים או שביקשת להוסיף אותו לרשימת החברים שלך. שלח וקבל הודעות מאדם זה.
*

ייתכן כי משחקים מסוימים לא תומכים בתכונה זו.


עצות

  • PLAYSTATION®Network זמין רק במדינות ובשפות מסוימות. לקבלת פרטים, בקר באתר האינטרנט של SCE באזורך.
  • במערכת PS3™‎, משתמשים המופיעים ברשימת החברים שלך מכונים "חברים". בנוסף, הודעות דואר אלקטרוני שתשלח או תקבל תחת (Friends) מכונות "הודעות".
  • כדי לקיים שיחה קולית, תזדקק להתקן קלט/פלט של שמע (כמו למשל אוזניות ומיקרופון, הנמכרים בנפרד). כדי לקיים שיחת וידאו, תזדקק גם למצלמת USB (נמכרת בנפרד).
  • ניתן להשתמש באוזניות USB / אוזניות Bluetooth®‎ / מצלמת USB של EyeToy™‎ / מצלמת USB התואמות לקטגוריית וידאו USB ‏(UVC) במערכת ‎PS3™‎.
  • בעת חיבור מצלמת USB באמצעות רכזת USB, השתמש ברכזת התומכת ב- USB 2.0. שימוש ברכזת שאינה תומכת ב- USB 2.0 עשוי לגרום לפגיעה באיכות התמונה או לאי-הצגת התמונה כלל.
  • לקבלת מידע אודות ציוד קצה נתמך והוראות שימוש, פנה אל המשווק שאצלו רכשת את הציוד.
  • (Sign Up for PLAYSTATION®Network) מוצג רק אם עדיין לא יצרת חשבון ב- PLAYSTATION®Network.

Friends ‏> Friends category