How to use this guide (אופן השימוש במדריך זה)

מדריך זה מכיל מידע מפורט בנוגע לשימוש בתוכנת מערכת PS3™‎. לקבלת מידע על פונקציות חומרה ובטיחות המוצר, עיין בתיעוד המצורף למערכת.

הערות בנוגע להצגת המדריך

מומלץ להציג את המדריך בתנאים הבאים:

ניווט במדריך באמצעות מערכת PS3™‎

השתמש בפונקציות הבסיסיות המפורטות להלן בעת הצגת המדריך מתוך ה- (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט) של מערכת PS3™‎.

כפתורי כיוון העברת המצביע לקישור.
כפתור איקס פתיחה של הקישור.
מוט ימני גלילה לכל כיוון שהוא.
כפתור L1 חזרה לדף הקודם.

ניתן להשתמש בשיטה המפורטת להלן כדי להגדיל ולהקטין את התצוגה.

לחיצה על כפתור R3 (מוט ימני) שימוש בתצוגת הזום. / ניקוי של תצוגת הזום.
לחיצה ממושכת על כפתור L2 / כפתור R2 במהלך זום הגדלת התצוגה. / הקטנת התצוגה.
לחיצה ממושכת על הכפתור עיגול במהלך זום ניקוי של תצוגת הזום.

הסבר על ההתייחסויות לכפתורים במדריך

הכפתורים במערכת PS3™‎ המשמשים לכניסה לפריטים ולביטול פריטים משתנים בהתאם לאזור ולמוצר. כמוסכמה, במדריך באנגלית ובשפות אירופיות נוספות של מדריך זה, נעשה שימוש ב-איקס לכניסה לפריט וב-עיגול לביטול פריט. בגרסאות המדריך בשפות אחרות, נעשה שימוש ב-עיגול לכניסה וב-איקס לביטול.

הדפסת המדריך

ניתן להדפיס מדריך זה מהמחשב. באמצעות הפעולות המפורטות להלן, ניתן להדפיס כמה דפים בו-זמנית.

1.

השתמש ב-Microsoft® Windows® Internet Explorer®‎ להצגת ה-[Manual Index] [אינדקס המדריך] של המדריך.

2.

מתפריט File (קובץ) של Internet Explorer®‎, בחר [Print] [הדפסה].

3.

בחר בכרטיסייה [Options] [אפשרויות], ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון [Print all linked documents] [הדפסת כל המסמכים המקושרים] כדי להדפיס את המדריך.
בהתאם למדפסת, ייתכן שהפלט המודפס לא יהיה בסדר של ה-[Manual Index] [אינדקס המדריך].