PlayStation™Network > שימוש בחשבון קיים

Using an existing account (שימוש בחשבון קיים)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך לשייך חשבון Sony Entertainment Network קיים למשתמש במערכת PS3™‎. באפשרותך להשתמש בחשבון ראשי קיים או בחשבון משנה שנוצר במערכת PS Vita או במערכת PSP™‎.

1.

תחת (Users) (משתמשים), התחבר כמשתמש שאליו ברצונך לשייך את החשבון.

2.

בחר (Sign Up) (הרשמה) תחת (PlayStation™Network).

3.

במסך שמופיע, בחר [Use an Existing Account] [שימוש בחשבון קיים].
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה. לאחר השלמת השיוך של החשבון למשתמש, יופיע הסמל (Sign In) (כניסה) והמשתמש יוכל להיכנס ל-PSNSM‎ באמצעות החשבון הקיים.

טיפים

PlayStation™Network > שימוש בחשבון קיים