PlayStation™Network > שמירת הסיסמה / כניסה אוטומטית

Saving your password / Signing in automatically (שמירת הסיסמה / כניסה אוטומטית)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


אם אתה שומר את הסיסמה שלך, היא תוזן מראש במסך הכניסה. אם אתה גם מגדיר כניסה אוטומטית, מערכת PS3™‎ תיכנס באופו אוטומטי לשירות PSNSM‎ עם הפעלתה.

הערות

  • שמירת הסיסמה עשויה לאפשר לאחרים להשתמש בשירותי PSNSM‎ או להציג מידע אחר לגבי החשבון שלך.
  • לפני הכנסת מערכת PS3™‎ שלך לתיקון במעבדה מורשית, הקפד לנקות את סימון האפשרות [Save Password] [שמירת הסיסמה] במסך הכניסה אל PSNSM‎ עבור כל המשתמשים. כך תוכל למנוע גישה לא מורשית לפרטי כרטיס האשראי או למידע אישי אחר, ושימוש לא מורשה במידע זה.
  • לפני העברת מערכת PS3™‎ שלך לגורם צד שלישי מכל סיבה שהיא, כולל החזרה (היכן שמותר), הקפד למחוק את כל הנתונים ולשחזר את הגדרות ברירת המחדל במערכת PS3™‎. כך תוכל למנוע גישה לא מורשית לפרטי כרטיס האשראי או למידע אישי אחר, ושימוש לא מורשה במידע זה.

1.

בחר (PlayStation™Network)‏ > (Sign In) (כניסה).

2.

הזן את מזהה הכניסה (כתובת דוא"ל) ואת הסיסמה שלך.

3.

בחר את תיבות הסימון עבור [Save Password] [שמירת הסיסמה] ו-[Sign In Automatically (Auto Sign-In)‎] [כניסה אוטומטית].
אם תבחר באפשרות [Sign In Automatically (Auto Sign-In)‎] [כניסה אוטומטית], האפשרות [Save Password] [שמירת הסיסמה] תיבחר באופן אוטומטי.

טיפ

אם האפשרות [Sign In Automatically (Auto Sign-In)‎] [כניסה אוטומטית] מוגדרת, הסמל של (Sign In) (כניסה) לא יוצג עוד.

ניקוי האפשרות לכניסה אוטומטית

בחר (Account Management) (ניהול חשבונות) תחת (PlayStation™Network), ולאחר מכן בחר [Auto Sign-In Off] [ביטול כניסה אוטומטית] בתפריט האפשרויות. כשתפעיל את מערכת PS3™‎, הכניסה לא תתבצע באופן אוטומטי.

ניקוי האפשרות לשמירת הסיסמה (מחיקת הסיסמה)

1.

בחר (Sign In) (כניסה) תחת (PlayStation™Network).

2.

במסך שבו עליך להזין את מזהה הכניסה והסיסמה, נקה את תיבת הסימון [Save Password] [שמירת הסיסמה].

טיפים

  • אם מוגדרת כניסה אוטומטית, הסמל של (Sign In) (כניסה) לא יוצג עוד. במקרה זה, ראשית עליך לנקות את ההגדרה של כניסה אוטומטית.
  • גם אם ההגדרה של כניסה אוטומטית מבוטלת, עדיין תוכנס באופן אוטומטי אם אתה מנותק באופן זמני מהרשת בשעה שאתה מחובר למערכת.

PlayStation™Network > שמירת הסיסמה / כניסה אוטומטית