PlayStation™Network > אודות הפעלת המערכת

About system activation (אודות אקטיבציה של המערכת)

אקטיבציה של המערכת היא הליך להגנה על זכויות יוצרים של תוכן וזכויות דיגיטליות אחרות. תכנים ויישומים הזמינים דרך PlayStation®Store מתאימים לשימוש רק במערכות שעברו אקטיבציה.

באפשרותך לקשר את חשבון Sony Entertainment Network שלך למערבות מרובות, אך מספר המערכות שניתן לבצע עבורן אקטיבציה עבור כל סוג תוכן מוגבל עבור כל חשבון. כאשר מכסת המערכות שעברו אקטיבציה מתמלאת, מופיעה הודעת שגיאה בעת ניסיון להוריד (לרכוש) תוכן במערכת שלא עברה אקטיבציה. כדי להשתמש בתוכן במערכת זו, ראשית עליך להשבית את אחת מהמערכות האחרות שלך.

הפעלה ידנית של מערכת

בדרך כלל, המערכת עוברת אקטיבציה באופן אוטומטי כשאתה מוריד (רוכש) תוכן. אך אם, כשאתה מנסה להפעיל את התוכן מופיעה הודעה שמציינת כי נדרשת אקטיבציה של המערכת, עליך לבצע אקטיבציה של המערכת באופן ידני.

היכנס ל-PSNSM‎ במערכת PS3™‎ שלך. בחר (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות) > (System Activation) (אקטיבציה של המערכת), ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

טיפ

ניתן לבצע אקטיבציה במערכת PS3™‎ לצפייה בתוכן וידאו 3 פעמים לכל היותר במסגרת זמן של 90 יום לכל חשבון. לא ניתן להשתמש בחשבון לביצוע אקטיבציה באותה מערכת פעם רביעית בתוך מסגרת הזמן בת 90 הימים. תוכל לבצע אקטיבציה במערכת שוב 90 יום לאחר הפעלתה הראשונה.

השבתה של מערכת

אם אתה מנסה לבצע אקטיבציה ביותר מערכות מהמותר, תופיע הודעה שמציינת כי אין באפשרותך לרכוש (להוריד) את התוכן שנבחר. במקרה זה, השבת את אחת מהמערכות האחרות שלך.

היכנס ל-PSNSM‎ במערכת PS3™‎ שלך. בחר (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות) > (System Activation) (אקטיבציה של המערכת), ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

כאשר לא ניתן להשבית מערכת

כאשר אינך יכול להשבית מערכת שעברה אקטיבציה באמצעות חומרת המערכת עצמה, למשל, בשל תקלה או משום שהמערכת כבר לא נמצאת ברשותך, פנה לקו התמיכה הטכנית עבור האזור שלך.
ניתן להשבית את כל המערכות שעברו אקטיבציה עבור כל סוג תוכן גם דרך אתר האינטרנט:

http://account.sonyentertainmentnetwork.com/‎
עבור אל [Account] [חשבון] > [Media and Devices] [מדיה והתקנים], ולאחר מכן בחר באפשרות [Deactivate All] [השבתה גורפת] עבור סוג התוכן שעבורו ברצונך להשבית את כל המערכות שעברו אקטיבציה.

טיפים

  • בהתאם לסוג התוכן, ייתכן שתוכל להשבית את כל המערכות שעברו אקטיבציה באמצעות דף זה.
  • אתר זה זמין רק בארצות ואזורים מסוימים.

PlayStation™Network > אודות הפעלת המערכת