רשת > תפעול בסיסי של דפדפן האינטרנט

Basic operation of the Internet browser (תפעול בסיסי של דפדפן האינטרנט)

צפייה במסך

(1)

כותרת הדף

(2)

כתובת הדף

(3)

סמל SSL
סמל זה מוצג בעת צפייה בדפים שתומכים ב-SSL.

(4)

סמל פעולה בתהליך
סמל זה מוצג במהלך טעינה של דפים.

(5)

סמל אבטחת הדפדפן
סמל זה מוצג כאשר שירות סינון האינטרנט מופעל.

(6)

כתובת היעד של קישור
פריט זה מוצג כאשר המצביע ממוקם מעל תוכן שמכיל קישור.

(7)

המצביע
השתמש במוט השמאלי להזזת המצביע לכל כיוון שהוא. / השתמש בכפתורי הכיוון להזזת המצביע מקישור לקישור.

שיטות גלילה

כפתורי כיוון העברת המצביע לקישור.
כפתור מרובע + כפתור כיוון גלילה לפי דף.
מוט ימני גלילה בכיוון הרצוי.

שימוש בתפריט

לחיצה על הכפתור משולש תציג תפריט שבאמצעותו באפשרותך לבצע פעולות שונות ולקבוע הגדרות שונות. ניתן להציג או להסתיר את התפריט בלחיצה על הכפתור משולש. פריטי התפריט במצב גלישה ובמצב חלון שונים.

הזנת כתובת (URL)

בלחיצה על כפתור START, תוצג מקלדת שבאמצעותה תוכל להזין כתובת. אם תבחר באפשרות לאחר הזנת כתובת, המקלדת תיסגר והדף המשויך לכתובת שהוזנה ייפתח.

העתקת טקסט

ניתן להעתיק טקסט מדפים בדפדפן האינטרנט.

1.

השתמש במוט השמאלי להזזת המצביע אל מיקום הטקסט שאותו ברצונך להעתיק, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס.

2.

המשך ללחוץ על הכפתור איקס והזז את המוט השמאלי של הבקר כדי לבחור בטקסט.

3.

שחרר את הכפתור איקס בסוף הטקסט שברצונך להעתיק.

4.

בחר באפשרות [Copy] [העתקה] בתפריט שמופיע.

טיפים

  • באפשרותך להדביק את הטקסט שהעתקת באמצעות הלחצן [Paste] [הדבקה] במקלדת שעל המסך.
  • אם אתה בוחר באפשרות [Search] [חיפוש] בשלב 4, באפשרותך לבצע חיפוש באינטרנט תוך שימוש בטקסט שהעתקת כמילת המפתח.

הדפסה של דף אינטרנט

כדי להשתמש בתכונה זו, ראשית עליך להגדיר מדפסת באמצעות בחירה באפשרות (Settings) (הגדרות) > [Printer Settings] [הגדרות מדפסת] > [Printer Selection] [בחירת מדפסת].

1.

פתח את דף האינטרנט שברצונך להדפיס, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

2.

בחר [File] [קובץ] > [Print This Screen] [הדפסת מסך זה].

3.

בדוק את הגדרות ההדפסה.
באפשרותך ללחוץ על הכפתור משולש כדי להציג את תפריט האפשרויות ולשנות את הגדרות ההדפסה או את מספר העותקים שיש להדפיס. הפריטים שניתן להדפיס משתנים בהתאם למדפסת שנמצאת בשימוש.

4.

בחר [Print] [הדפסה].
הדף מודפס.

טיפ

המדפסות שבהן באפשרותך להשתמש משתנות בהתאם לארץ או לאזור. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.

פתיחת חלונות מרובים

באפשרותך לפתוח חלונות מרובים בו-זמנית. כשהמצביע ממוקם על הקישור, לחץ ממושכות על הכפתור איקס עד שהקישור ייפתח בחלון נפרד.

רשת > תפעול בסיסי של דפדפן האינטרנט