חברים > צ'אט קולי / וידאו צ'אט > שימוש בלוח הבקרה

Using the control panel (שימוש בלוח הבקרה)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


בצע פעולות שונות באמצעות לוח הבקרה שעל המסך. ניתן להציג או להסתיר את התפריט בלחיצה על הכפתור משולש.

Invite a Friend (הזמנת חבר)

הזמן חבר להצטרף לחדר צ'אטים.

טיפ

אף על פי שניתן להזמין חברים רבים לשיחות צ'אט, בחדר הצ'אטים מוצגות דמויות רק עבור חמשת החברים הראשונים שבחרת במסך. כמו כן, לכל חדר צ'אט יכולים להצטרף עד שישה אנשים.

Tools (כלים)

הצג תמונה מ- (Photo) (תמונה) או צור הודעה עבור חברי הצ'אט.

Voice Changer (משנה קול) שנה את גובה קולך.

באפשרותך לבדוק את השינוי בקולך על-ידי בחירת ערך ולאחריה דיבור למיקרופון. הערכים שאתה מגדיר כאן משתקפים בהגדרה (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים) > [Voice Changer] [משנה קול].
Display Photo (הצגת תמונה) הצג על המסך שלך תמונה מ- (Photo) (תמונה).
Create Message to All (יצירת הודעה לכולם) צור הודעה עבור כל מי שנמצא בשיחת הצ'אט.

View (תצוגה)

כוונן הגדרות הקשורות לתצוגה של מסך הצ'אט.

Display (תצוגה) הגדר כדי להציג את קצב הסיביות של השמע / וידאו על מנת לבדוק את סטטוס העברת הנתונים.

כאשר אתה יוצא מצ'אט, הגדרה זו תתאפס והקצב לא יוצג.
Screen Mode (מצב מסך) שנה את מצב תצוגת המסך.

ניתן לשנות את מצב המסך רק כאשר שני אנשים מנהלים שיחת צ'אט. לא ניתן להציג מצבים מסוימים, בהתאם להגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎.

Normal (רגיל):  הגדר כדי להציג את התמונה בהתאם לגודל המסך.

Normal (Hide Self)‎ (רגיל (הסתרה עצמית)):  הגדר כדי להציג את התמונה בהתאם לגודל המסך. התמונה או הדמות שלך עצמך לא תוצג בטלוויזיה. *

Zoom (מרחק מתצוגה):  הגדר כדי להציג את התמונה על מסך מלא. יחסי הרוחב-גובה נשמרים וחלקים בחלק העליון ובחלק התחתון של התמונה נחתכים במקרה הצורך.

Zoom (Hide Self)‎ (מרחק מתצוגה (הסתרה עצמית)):  הגדר כדי להציג את התמונה כך שתמלא את המסך תוך שמירה על יחסי הרוחב-גובה (ייתכן שחלקים בחלק העליון ובחלק התחתון של התמונה ייחתכו). התמונה או הדמות שלך עצמך לא תוצג בטלוויזיה. *

Original (מקורי):  הגדר כדי להציג את התמונה בגודלה המקורי.

כשאתה יוצא מצ'אט קולי / וידאו צ'אט, הגדרה זו תתאפס לערך [Zoom] [מרחק מתצוגה] או [Normal] [רגיל].
ערך החזרה משתנה בהתאם להגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎.

גם אם תבחר להסתיר את התמונה שלך עצמך על מסך הטלוויזיה שלך, התמונה או הדמות שלך תוצג בטלוויזיה של האדם השני בשיחה.

Chat Settings (הגדרות צ'אט)

כוונן את הגדרות השמע או הווידאו לצ'אט קולי / וידאו צ'אט.

Camera On / Camera Off (מצלמה מופעלת / מצלמה כבויה) הפעל או כבה את המצלמה.

כוונן הגדרה זו כאשר אינך רוצה לשלוח אותות וידאו לאדם השני בשיחה. אם תבחר באפשרות [Camera Off] [מצלמה כבויה], בחדר הצ'אטים תוצג הדמות שלך. כשאתה יוצא מצ'אט קולי / וידאו צ'אט, הגדרה זו חוזרת לאפשרות שנבחרה תחת (Settings) (הגדרות) > (Chat Settings) (הגדרות צ'אט).
Microphone On / Microphone Off (מיקרופון מופעל / מיקרופון כבוי) הפעל או כבה את המיקרופון.

כוונן הגדרה זו כאשר אינך רוצה לשלוח אותות שמע לאדם השני בשיחה. כשאתה יוצא מצ'אט קולי / וידאו צ'אט, הגדרה זו תתאפס לערך [Microphone On] [מיקרופון מופעל].
Audio Device Settings (הגדרות התקן שמע) כוונן את ההגדרות עבור התקנים שישמשו לקלט / פלט שמע.

Microphone Level (רמת המיקרופון):  להגדרת עוצמת הקול של המיקרופון.

Input Device (התקן קלט):  לבחירת התקן הקלט לשימוש.

Output Device (התקן פלט):  לבחירת התקן הפלט לשימוש.

הערכים שאתה מגדיר כאן משתקפים בהגדרה (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים) > [Audio Device Settings] [משהגדרות התקן שמע].
Volume Control (שליטה בעוצמת הקול) כוונן את עוצמת הקול עבור שיחת הצ'אט.

כשאתה יוצא מצ'אט, הגדרה זו תתאפס לערך [Normal] [רגיל].

Leave (יציאה)

צא מחדר הצ'אטים.

טיפ

אם האדם שיזם את הצ'אט הקולי /וידאו צ'אט יוצא מהצ'אט, חדר הצ'אטים נסגר.

חברים > צ'אט קולי / וידאו צ'אט > שימוש בלוח הבקרה