חברים > רשימת חברים > בדיקת סטטוס

Checking status (בדיקת סטטוס)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


בדוק את הסטטוס שלך ושל חבריך. בטבלה שלהלן מתוארים סוגי הסטטוס השונים.

במצב מקוון
במצב לא מקוון
לא זמין
מפעיל כותר תוכנה בפורמט PlayStation®3
מציין את מספר ההודעות שלא נקראו מהחבר שנבחר
Last Sign-In (כניסה אחרונה) מציין את מספר הדקות, השעות או הימים מאז הכניסה האחרונה של החבר ל-PSNSM

שינוי הסטטוס שלך

כדי לשנות את הסטטוס שלך, בחר את הדמות שלך, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Status] [סטטוס] בתפריט האפשרויות.

חברים > רשימת חברים > בדיקת סטטוס