Adjusting settings for gameplay (כוונון הגדרות למשחק)

ניתן לכוונן את הגדרות הבקר במהלך משחק פעיל. לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי במהלך משחק פעיל, ולאחר מכן בחר (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים).

Reassign the Controller (הקצאה מחדש של הבקר)

ניתן לשנות את מספר ההקצאה של הבקר. אם מספר הבקר מצוין בתוכנה, הקצה את מספר הבקר המתאים.

טיפ

ניתן לראות את מספר הבקר הנוכחי שמוקצה מעל למחוון היציאה שבראש הבקר. עבור מספר בין חמש לשבע, הסכום הכולל של המספרים שמעל למחוונים הדולקים הוא מספר הבקר.

Controller Vibration Function (פונקציית הרטט של הבקר)

ניתן להפעיל או לכבות את פונקציית הרטט. אפשרות זו זמינה רק בעת שימוש בבקר שתומך בפונקציית הרטט של מערכת PS3™‎.

טיפים

  • הגדרה זו מתאימה לכל הבקרים שתומכים בפונקציית הרטט.
  • אם אפשרות זו מוגדרת לערך [Off] [כבוי], הבקר לא ירטוט גם אם פונקציית הרטט מופעלת במשחק.