משחק > הפעלת משחקים שהורדו מ-PlayStation®Store > העתקת משחקים להפעלה במערכת PSP™‎

Copying games to play on a PSP™ system (העתקת משחקים להפעלה במערכת PSP™‎)

אם המשחק שהורדת (בתשלום או בחינם) מ- (PlayStation®Store) תואם למערכת PSP™‎, באפשרותך להעתיק את המשחק ולהפעיל אותו במערכת PSP™‎.

1.

היכנס אל PSNSM‎ באמצעות חשבון Sony Entertainment Network שבו השתמשת להורדת המשחק.

2.

חבר את מערכת PSP™‎ למערכת PS3™‎ באמצעות כבל USB.
כדי להעתיק קבצים למדיה מסוג Memory Stick™‎, הכנס את המדיה מסוג Memory Stick™‎ למערכת PSP™‎.

3.

במערכת PSP™‎, בחר (Settings) (הגדרות) > (USB Connection) (חיבור USB).

4.

במערכת PS3™‎, בחר את המשחק שברצונך להעתיק תחת (Game) (משחק), ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

5.

בחר [Copy] [העתקה].
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להעתקת המשחק. לאחר השלמת ההעתקה, באפשרותך להפעיל את המשחק תחת (Game) (משחק) > (Memory Stick™) או (Game) (משחק) > (System Storage) (אחסון המערכת) במערכת PSP™‎.

טיפים

  • כדי להשתמש בתכונה זו, על תוכנת המערכת של מערכת PSP™‎ להיות בגרסה 6.50 ואילך.
  • לקבלת מידע על הפעלה של משחקים במערכת PSP™‎, עיין במדריך למשתמש של מערכת PSP™‎.

משחקים שניתנים להפעלה הן במערכת PS3™‎ והן במערכת PSP™‎

אם אתה משחק במשחק שתואם לשני המערכות, באפשרותך להעתיק נתונים שמורים מן המשחק במערכת אחת לשנייה, וכך להמשיך לשחק במשחק החל מהנקודה שבה עצרת. השיטה להעתקת נתונים שמורים משתנה בהתאם לסוג המשחק.

- נתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®‎

נתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®‎ נשמרים בכרטיסי זיכרון פנימיים שנוצרים באחסון המערכת. כדי להעתיק נתונים שמורים למערכת PSP™‎, בצע את שלבים 2 ו-3 שלעיל, ולאחר מכן בחר (Game) (משחק) > (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון) > ((Internal Memory Card (PS) (כרטיס זיכרון פנימי (PS)) במערכת PS3™‎. לאחר מכן, בחר בסמל הנתונים השמורים להעתקה, לחץ על הכפתור משולש, ובחר [Copy] [העתקה] בתפריט האפשרויות.

טיפים

  • עליך להמיר את התבנית של הנתונים השמורים כדי לאפשר שימוש בנתונים במערכת PSP™‎. אם במהלך פעולת ההעתקה מופיע מסך אישור בנוגע להמרת נתונים, בחר [Yes] [כן] כדי להמשיך.
  • כמה כרטיסי זיכרון פנימיים נוצרים עבור כל כותר תוכנה שמור במדיה מסוג Memory Stick™‎ (שמוכנסת למערכת PSP™‎) או באחסון המערכת של מערכת PSP™go.
  • אם אתה מעתיק את הנתונים השמורים למדיה מסוג Memory Stick™‎ שמוכנסת לחריץ המדיה של מערכת PS3™‎, או משתמש במתאם USB (נמכר בנפרד), הנתונים השמורים לא יזוהו.

הפעלה של מערכת PSP™‎

ניתן להפעיל משחקים שהורדו (בתשלום או בחינם) מ- (PlayStation®Store) במערכות PSP™‎ מופעלות. אם, במהלך הפעלת המשחק במערכת PSP™‎, מופיעה הודעה שמצהירה כי נדרשת הפעלה, הפעל את ההתקן באמצעות ההליך שלהלן.

1.

חבר את מערכת PSP™‎ למערכת PS3™‎ באמצעות כבל USB.

2.

במערכת PSP™‎, בחר (Settings) (הגדרות) > (USB Connection) (חיבור USB).

3.

במערכת PS3™‎, בחר (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות).

4.

בחר (System Activation) (אקטיבציה של המערכת).
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך האקטיבציה.

טיפים

  • כדי לבצע את הליך האקטיבציה של ההתקן, עליך להיכנס למערכת PS3™‎ בתור אותו משתמש שהיה מחובר במהלך ההורדה של התוכנה בפורמט PlayStation®‎.
  • הפעלת התקנים היא הליך שמאפשר הפעלה של תוכן בהתקנים מורשים. הליך זה נדרש להגנה על הזכויות הדיגיטליות של התוכן.

משחק > הפעלת משחקים שהורדו מ-PlayStation®Store > העתקת משחקים להפעלה במערכת PSP™‎