Playing downloaded games (הפעלת משחקים שהורדו)

באפשרותך להפעיל משחקים שאתה מוריד (בתשלום או בחינם) מ- (PlayStation®Store). אופן ההפעלה של כל משחק תלוי בסוג המשחק. מידע על סוג המשחק מוצג ליד סמל המשחק.

טיפ

כדי למיין משחקים לפי סוג, בחר סמל משחק, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Sort By] [מיון לפי] > [Format] [תבנית] בתפריט האפשרויות.

הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®3

ככלל, באפשרותך להפעיל תוכנות בפורמט PlayStation®3 שמורדות מ- (PlayStation®Store) באותה דרך כמו תוכנות בפורמט PlayStation®3 שזמינות במדיית תקליטורים. לקבלת פרטים, ראה (Game) (משחק) > [Playing PlayStation®3 format software] [הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®3] במדריך זה.

הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®‎

ככלל, באפשרותך להפעיל תוכנות בפורמט PlayStation®‎ שמורדות מ- (PlayStation®Store) באותה דרך כמו תוכנות בפורמט PlayStation®‎ שזמינות במדיית תקליטורים. לקבלת פרטים, ראה (Game) (משחק) > [Playing PlayStation®2 / PlayStation® software] [הפעלת תוכנות בפורמט PlayStation®2 / PlayStation®‎] במדריך זה.


מדריכי תוכנות

ייתכן שתוכל להציג את מדריך התוכנה עבור תוכנה בפורמט PlayStation®‎ שהורדת. להצגת המדריך, לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי במהלך משחק, ולאחר מכן בחר [Software Manual] [מדריך תוכנה] במסך שמופיע.


משחקים שמחייבים החלפה של תקליטורים

תוכנות מסוימות בפורמט PlayStation®‎ שמורדות, מחייבות החלפה של תקליטורים. בעת הפעלה של משחקים מסוג זה במערכת PS3™‎, החלפת התקליטורים מתבצעת באופן וירטואלי. אם מופיעה הודעה שמבקשת ממך להחליף תקליטורים, לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי, ולאחר מכן בחר [Switch Discs] [החלפת תקליטורים] במסך שמופיע. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

בחר משחק בפורמט PC Engine או NEOGEO.

לקבלת פרטים על הפעלת משחקים בפורמט PC Engine או NEOGEO, עיין במדריך ההוראות המצורף למשחק. השיטה להצגת מדריך ההוראות עשויה להשתנות בהתאם למשחק. ייתכן שפורמטי PC Engine ו-NEOGEO לא יהיו זמינים, בהתאם לארץ או לאזור.