מוזיקה > שימוש בלוח הבקרה

Using the control panel (שימוש בלוח הבקרה)

בצע פעולות שונות באמצעות לוח הבקרה שעל המסך. ניתן להציג או להסתיר את לוח הבקרה בלחיצה על הכפתור משולש.

Volume Control (שליטה בעוצמת הקול)

כוונן את עוצמת הקול של תוכן שמופעל תחת (Music) (מוזיקה). ניתן לבחור אחת מתוך תשע רמות.

טיפ

השמע עשוי להתעוות אם עוצמת הקול גבוהה מדי. במקרה זה, הנמך את עוצמת הקול.

Visual Player (המציג החזותי)

בחר אחד ממבחר הרקעים להצגה במהלך הפעלת תוכן.

טיפ

לא ניתן לשנות רקעים של Visual Player (המציג החזותי) בשעה שמוצג תוכן מ- (Photo) (תמונה) או (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט).

Add to Playlist (הוספה לרשימת הפעלה)

הוסף לרשימת הפעלה את התוכן שמופעל.

טיפ

ניתן להוסיף לרשימת הפעלה רק קובצי מוזיקה שנשמרו באחסון המערכת.

Delete (מחיקה)

מחק את התוכן שמופעל.

טיפ

ניתן למחוק רק קובצי מוזיקה שנשמרו באחסון המערכת.

Display (תצוגה)

הצג את הסטטוס ומידע נוסף במהלך ההפעלה. פריטי המידע משתנים בהתאם לתוכן שמופעל.

(1)

לוח הבקרה

(2)

סמל סטטוס

(3)

סמל רצועה

(4)

שם האמן / שם האלבום

(5)

שם הרצועה

(6)

הזמן שחלף ברצועה / משך הזמן הכולל

(7)

רכיב Codec

(8)

מספר הרצועה / מספר הרצועות הכולל

Previous (הקודם)

חזור לתחילת הרצועה הנוכחית או הקודמת.

Next (הבא)

עבור לתחילת הרצועה הבאה.

Fast Reverse / Fast Forward (הרצה מהירה לאחור / הרצה מהירה קדימה)

הרץ לפים או לאחור את התוכן המופעל. אם אתה לוחץ ממושכות על הכפתור איקס, תתבצע הרצה קדימה או אחורה של התוכן כל עוד אתה ממשיך ללחוץ.

Play (הפעלה)

התחל להפעיל את התוכן.

Pause (השהיה)

להשהיית ההפעלה באופן זמני.

Stop (עצירה)

לעצירת ההפעלה.

Repeat (חזרה)

הפעל את התוכן באופן חוזר ונשנה (לופ). ניתן לבחור באחד משלושה מצבי חזרה בלחיצה על הכפתור איקס.

הפעל פריט תוכן אחד באופן חוזר ונשנה (לופ).
הפעל את כל התוכן באופן חוזר ונשנה (לופ).
No display (ללא תצוגה) נקה את ההפעלה החוזרת והפעל את כל התוכן לפי הסדר.

Shuffle (סדר אקראי)

הפעל את התוכן בסדר אקראי.

מוזיקה > שימוש בלוח הבקרה