תמונה > שימוש בלוח הבקרה

Using the control panel (שימוש בלוח הבקרה)

בצע פעולות שונות באמצעות לוח הבקרה שעל המסך. ניתן להציג או להסתיר את לוח הבקרה בלחיצה על הכפתור משולש.

Display Mode (מצב תצוגה)

שנה את גודל התמונה שמוצגת על המסך.

Normal (רגיל) הגדר כדי להציג את התמונה בהתאם לגודל המסך, מבלי לשנות את הפרופורציות.
Zoom (מרחק מתצוגה) הגדר כדי להציג את התמונה על פני המסך כולו מבלי לשנות את הפרופורציות. חלקים בחלק העליון, בחלק התחתון, בשמאל ומימין של התמונה נחתכים.

טיפ

בהתאם לתמונה, ייתכן שלא תוכל לשנות את מצב המסך.

Change Effect (שינוי אפקט)

שנה את השיטה להחלפת תמונות.

Normal (רגיל) הגדר כדי להחליף את התמונה הנוכחית שמוצגת בתמונה הבאה.
Slide (שקופית) הגדר כדי להחליף את התמונה הנוכחית שמוצגת בתמונה הבאה, בפורמט של מצגת שקופיות.
Fade (עמעום) הגדר כדי להשתמש באפקט עמעום למעבר לתמונה הבאה.

Trimming (חיתוך)

מחק חלקים מיותרים בחלק העליון, בחלק התחתון, בצד שמאל ובצד ימין של התמונה. השתמש במוט השמאלי ובמוט הימני של הבקר האלחוטי לבחירת האזור שברצונך לשמור. השתמש במוט השמאלי לגלילה לכל כיוון שהוא, ובמוט הימני לשינוי המרחק מהתצוגה. תמונות חתוכות נשמרות בשמות קובץ אחרים.

טיפ

ניתן לחתוך רק תמונות שמאוחסנות באחסון המערכת של מערכת PS3™‎.

Add to Playlist (הוספה לרשימת הפעלה)

הוסף תמונה לרשימת הפעלה.

טיפ

ניתן להוסיף לרשימת הפעלה רק קובצי תמונה שנשמרו באחסון המערכת.

Print (הדפסה)

הדפס תמונה באמצעות מדפסת.

טיפ

כדי להדפיס, ראשית עליך להגדיר את תצורת המדפסת באפשרות [Printer Selection] [בחירת מדפסת] תחת (Settings) (הגדרות) > (Printer Settings) (הגדרות מדפסת).

Set as Wallpaper (הגדרה כטפט)

הגדר את התמונה להצגה על המסך כטפט. התמונה מוגדרת בדיוק כפי שהיא מופיעה על המסך - מוגדלת, מוקטנת או מסובבת.

טיפים

  • כאשר לא נעשה שימוש בטפט, כוונן את ההגדרה תחת (Settings) (הגדרות) > (Theme Settings) (הגדרות של ערכת הנושא) > [Background] [רקע].
  • ניתן להגדיר רק תמונה אחת כטפט בכל זמן נתון. אם נבחרת תמונה אחרת, התמונה הנוכחית תוחלף.

Delete (מחיקה)

מחק תמונות.

טיפ

ניתן למחוק רק קובצי תמונה שנשמרו באחסון המערכת.

Display (תצוגה)

הצג מידע לגבי התמונה. עם כל לחיצה על הכפתור איקס, יתבצע מעבר בין המסך עם פרטי ה-Exif, מסך עם סרגל מידע ומסך ללא מידע נוסף.

מסך עם סרגל מידע

(1)

שם התמונה

(2)

מספר התמונה / מספר התמונות הכולל

(3)

תאריך ושעת הצילום
אם תאריך ושעת הצילום אינם זמינים, יוצגו תאריך ושעת הייבוא.

(4)

סמל סטטוס

(5)

לוח הבקרה

Zoom In / Zoom Out (התקרבות לתצוגה / התרחקות מהתצוגה)

שנה את המרחק מהתצוגה להגדלה או הקטנה של התמונה. באפשרותך להשתמש במוט השמאלי של הבקר האלחוטי לגלילה לכל כיוון שהוא, ובמוט הימני לשינוי המרחק מהתצוגה.

Rotate Left / Rotate Right (סיבוב שמאלה / סיבוב ימינה)

סובב את התמונה 90 מעלות שמאלה או ימינה.

Up / Down / Left / Right (למעלה / למטה / שמאלה / ימינה)

הזז את התמונה כדי להציג חלקים נסתרים, למשל כאשר (Display Mode) (מצב תצוגה) מוגדר לערך [Zoom] [מרחק מתצוגה].

Previous / Next (הקודם / הבא)

הצג את התמונה הקודמת או הבאה.

Slideshow (מצגת)

הצג כל תמונה לפי הסדר, באופן אוטומטי.

תמונה > שימוש בלוח הבקרה