תמונה > הדפסת תמונות

Printing images (הדפסת תמונות)

הדפס תמונות תחת (Photo) (תמונה). כדי להשתמש בפונקציה זו, ראשית עליך להגדיר את תצורת המדפסת באפשרות [Printer Selection] [בחירת מדפסת] תחת (Settings) (הגדרות) > (Printer Settings) (הגדרות מדפסת).

1.

חבר מדפסת למערכת PS3™‎.

2.

תחת (Photo) (תמונה), בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Print] [הדפסה].

4.

בדוק את הגדרות ההדפסה.
באפשרותך ללחוץ על הכפתור משולש כדי להציג את תפריט האפשרויות ולשנות את הגדרות ההדפסה או את מספר העותקים שיש להדפיס. הפריטים שניתן להדפיס משתנים בהתאם למדפסת שנמצאת בשימוש.

5.

בחר [Print] [הדפסה].
התמונה מודפסת.


טיפים

  • המדפסות שבהן באפשרותך להשתמש משתנות בהתאם לארץ או לאזור. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.
  • כדי להדפיס את התמונה הנוכחית שמוצגת, לחץ על הכפתור משולש להצגת לוח הבקרה שעל המסך, ולאחר מכן בחר [Print] [הדפסה].
  • כדי להדפיס תמונה ששמורה בשרת DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA), ראשית עליך להעתיק את התמונה לאחסון המערכת של מערכת PS3™‎.

תמונה > הדפסת תמונות