רשת > פעולות במהלך הפעלה מרחוק

Operations during remote play (פעולות במהלך הפעלה מרחוק)

במהלך הפעלה מרחוק, נעשה שימוש בכפתורים של מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎ לתפעול מערכת PS3™‎.

שימוש במערכת PS Vita לתפעול מערכת PS3™‎

במהלך הפעלה מרחוק, באפשרותך לתפעל את רוב התכונות של מערכת PS3™‎ באמצעות הכפתורים של מערכת PS Vita.
תכונות מסוימות מתופעלות באמצעות סרגל הכלים. הקש על המסך להצגת סרגל הכלים.‎


תפעול כפתור PS של מערכת PS3™‎

מדובר בדימוי של פעולת הלחיצה על כפתור PS בבקר האלחוטי של מערכת PS3™‎.‎

1.

הקש על המסך.‎

2.

הקש על (PS).

טיפ

סמל (PS) לא תומך בפעולות שלביצוען יש ללחוץ על כפתור PS בבקר האלחוטי של מערכת PS3™‎ במשך שנייה שלמה ומעלה. כדי לכבות את מערכת PS3™‎, הקש על (Turn Off System) (כיבוי המערכת), ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך.‎


שינוי הקצאות הכפתורים‎

באפשרותך לבחור בין הקצאות הכפתורים [Type 1] [סוג 1] ו-[Type 2] [סוג 2]. אם אתה בוחר באפשרות [Type 2] [סוג 2], באפשרותך לבצע פעולות מסוימות באמצעות לחיצה בו-זמנית של שילובי כפתורים שאינם זמינים במערכת PS Vita, כמו הכפתורים L2 ו-R3.

1.

הקש על המסך.

2.

הקש על (Settings) (הגדרות) > [Assign Buttons] [הקצאת כפתורים].‎

3.

הקש על סוג הקצאת הכפתורים שבו ברצונך להשתמש.‎


הגדרה של איכות התמונה

באפשרותך להגדיר את איכות התמונה [‎+1‏], [Standard] [רגיל] או [‎-1].

1.

הקש על המסך.

2.

הקש על (Settings) (הגדרות) > [Image Quality] [איכות תמונה].

3.

הקש על איכות התמונה הרצויה.

טיפ

בהתאם לסביבת הרשת, עם איכות תמונה גבוהה, ייתכן חוסר התאמה בין תוכן וידאו לשמע המשויך.


שחזור ההגדרות של הפעלה מרחוק‎

כדי לנקות את רישום ההתקן ולשחזר את הקצאות הכפתורים והגדרת איכות התמונה לערכי ברירת המחדל:

1.

הקש על המסך.

2.

הקש על (Settings) (הגדרות) > [Restore Settings] [שחזור הגדרות] > [Restore] [שחזור] > [OK] [אישור].

טיפ

ניתן לשחזר הגדרות גם מהמסך שבו אתה בוחר את שיטת החיבור להפעלה מחדש. הקש על (Options) (אפשרויות) > [Settings] [הגדרות] > [Restore Settings] [שחזור הגדרות], ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.‎


שינוי של מצב המסך‎

ניתן לשנות את מצב המסך בהקשה כפולה על המסך.

טיפ

לא ניתן לשנות את מצב המסך כאשר סרגל הכלים מוצג על המסך או בשעה שיש משחק מופעל.‎

שימוש במערכת PSP™‎ לתפעול מערכת PS3™‎

אם לצורך הפעלה מרחוק אתה משתמש במערכת PSP™‎, כאשר אתה לוחץ על כפתור PS (כפתור HOME (בית)), מופיע תפריט לתפעול מערכת PS3™‎.

פריטי התפריט

פריטי התפריט הזמינים במערכת PSP™‎ משתנים בהתאם לגרסה של תוכנת המערכת שבשימוש.

PS button (כפתור PS) בצע את אותן פעולות כמו כפתור PS בשלט האלחוטי. *1
Quit Remote Play (סיום הפעלה מרחוק) סיים את ההפעלה מרחוק.

Quit and Turn Off the PS3™ System (סיים וכבה את מערכת PS3™‎): סיים את ההפעלה מרחוק וכבה את מערכת PS3™‎.

Quit Without Turning Off the PS3™ System (סיים מבלי לכבות את מערכת PS3™‎): סיים את ההפעלה מרחוק והשאר את מערכת PS3™‎ מופעלת. בחר אפשרות זו אם אתה משתמש במערכת PS3™‎ שלך להעתקת קבצים, או לביצוע הורדה ברקע ומשימות אחרות שמחייבות אותך להשאיר את המערכת מופעלת.
Settings (הגדרות) כוונן הגדרות הקשורות לכפתורים של מערכת PSP™‎.

Assign Buttons (הקצאת כפתורים): השתמש בכפתורים של מערכת PSP™‎ ממש כמו בכפתורים בשלט רחוק של מערכת PS3™‎. בחר אחד משני סוגים של הקצאות.

Communication Settings (הגדרות תקשורת): הגדר את מהירות התגובה של כפתורי מערכת PSP™‎. בחר אחת מחמש רמות שמשלבות מהירות תגובה ואיכות תמונה, או בחר [Custom] [התאמה אישית]. *2
Connection Status (סטטוס חיבור) הגדר כדי להציג את סטטוס החיבור להפעלה מרחוק.
*1

אין תמיכה בפעולות שמחייבות לחיצה על כפתור PS במשך לפחות 2 שניות.

*2

אף על פי שהגדרה של האפשרויות [Response Speed] [מהירות תגובה] ו-[Image Quality] [איכות תמונה] לרמה המרבית תתבטא במהירות תגובה גבוהה יותר ובאיכות תמונה טובה יותר, הדבר עלול לפגוע בפלט התמונה או השמע.

רשת > פעולות במהלך הפעלה מרחוק